O Mal­wi­no - ak­tywna Kwiat­ku ra­dos­ny Po­toku słów Śmie­chu do­nośny Zaw­sze ko­media Lub teatr gro­tes­ka Ty w mu­rach szarych Łąka kwiat­ko­wata Jak wiosna 


o mal­wi­no- ak­tywna-kwiat­ku-ra­­ny-po­toku-słów-Śmie­chu-do­nośny-zaw­sze-ko­media-lub-teatr-gro­­ka-ty-w mu­rach-szarych
rozaro mal­wi­no ak­tywnakwiat­kura­dos­nypo­tokusłówŚmie­chudo­nośnyzaw­szeko­medialubteatrgro­tes­katyw mu­rachszarychŁąkakwiat­ko­watajakwiosna  ak­tywna kwiat­kukwiat­ku ra­dos­nyra­dos­ny po­tokupo­toku słówsłów Śmie­chuŚmie­chu do­nośnydo­nośny zaw­szezaw­sze ko­mediako­media lublub teatrteatr gro­tes­kagro­tes­ka tyty w mu­rachw mu­rach szarychszarych ŁąkaŁąka kwiat­ko­watakwiat­ko­wata jakjak wiosna  ak­tywna kwiat­ku ra­dos­nykwiat­ku ra­dos­ny po­tokura­dos­ny po­toku słówpo­toku słów Śmie­chusłów Śmie­chu do­nośnyŚmie­chu do­nośny zaw­szedo­nośny zaw­sze ko­mediazaw­sze ko­media lubko­media lub teatrlub teatr gro­tes­kateatr gro­tes­ka tygro­tes­ka ty w mu­rachty w mu­rach szarychw mu­rach szarych Łąkaszarych Łąka kwiat­ko­wataŁąka kwiat­ko­wata jakkwiat­ko­wata jak wiosna 

Gdy­by człowiek mógł we śnie przejść przez raj i dos­tałby kwiat na dowód, że je­go dusza rzeczy­wiście tam była, i gdy­by, prze­budziw­szy się, dos­trzegł kwiat w swej dłoni - ach, co wtedy? Gdzie kwitnie kwiat - musi być wiosna, a gdzie jest wiosna - wszystko wkrótce rozkwitnie.Miłość jest jak kwiat. Niektórych kuję dru­gich zaś zachwy­ca swym za­pachem i pięknem...za­nied­ba­ny kwiat tak jak miłość z cza­sem więdnie.Człowiek jest jak kwiat, pot­rze­buję wo­dy, światła i schronienia... Kwiat jest jak człowiekiem, pot­rze­buję przy­jaźni, zaopieko­wania i miłości...Jeśli ktoś kocha kwiat, który jest jedyny na milionach i milionach planet, to mu wystarcza do szczęścia patrzenie na gwiazdy i mówi sobie Kwiat - to pośred­nik miłości, do­noszący ad­re­satom w imieniu wy­syłających: On (lub Ona) pragnie.