O niez­na­jomych rzeczach wspa­nial­sze mniemanie.


o niez­na­jomych-rzeczach-wspa­nial­sze-mniemanie
andrzej maksymilian fredroo niez­na­jomychrzeczachwspa­nial­szemniemanieo niez­na­jomych rzeczachrzeczach wspa­nial­szewspa­nial­sze mniemanieo niez­na­jomych rzeczach wspa­nial­szerzeczach wspa­nial­sze mniemanieo niez­na­jomych rzeczach wspa­nial­sze mniemanie

Nikt nie wątpi, że naj­wspa­nial­sze cza­sy to te, które pop­rzedzały potop.O nieznajomych rzeczach wspanialsze mniemanie.Chcąc spełnić marze­nia, mu­sisz zre­zyg­no­wać z rzeczy które ci to uniemożli­wiają, na­wet gdy­by było one naj­wspa­nial­sze pod słońcem... ..............................................................................................................  Naj­wspa­nial­sze two­ry człowie­cze poczy­nają się z niena­wiści, naj­czyściej lśni os­trze w ciem­nościach nocy.Całość jest wspa­nial­sza niż su­ma części.So­bie prawdę rzec - naj­wspa­nial­sza prawda.