O pa­radok­sie do­rosłości: Dla dziec­ka, wy­dorośle­nie jest długim i mo­zol­nym pro­cesem – na­tomiast by­wa, że do­rosły dziecin­nieje natychmiast.


o pa­radok­sie-do­rosłoś-dla-dziec­ka-wy­doroś­nie-jest długim-i mo­zol­nym-pro­cesem- na­tomiast-by­wa-że do­rosły
marcin kosseko pa­radok­siedo­rosłościdladziec­kawy­dorośle­niejest długimi mo­zol­nympro­cesem– na­tomiastby­waże do­rosłydziecin­niejenatychmiasto pa­radok­sie do­rosłościdla dziec­kawy­dorośle­nie jest długimjest długim i mo­zol­nymi mo­zol­nym pro­cesempro­cesem – na­tomiast– na­tomiast by­waże do­rosły dziecin­niejedziecin­nieje natychmiastwy­dorośle­nie jest długim i mo­zol­nymjest długim i mo­zol­nym pro­cesemi mo­zol­nym pro­cesem – na­tomiastpro­cesem – na­tomiast by­waże do­rosły dziecin­nieje natychmiast

Pro­ces doj­rze­wania jest jed­nocześnie pro­cesem starze­nia się.wiara jest pro­cesem wątpienia Pra­cując na­tomiast mo­zol­nie i używając je­no włas­nych niewiel­kich sił, pos­trze­gamy częstok­roć, że przy całej po­wol­ności i uciera­niu się z przeszko­dami, dop­ro­wadza­my do cze­goś więcej, niż in­ni, płynący pełny­mi żag­la­mi i dzierżący sil­nie ster, a wówczas, widząc, że dorówna­liśmy in­nym, lub żeśmy ich na­wet wyp­rzedzi­li, osiąga­my poczu­cie włas­nej wartości.Co to jest człowiek do­rosły? Dziec­ko nadęte latami.Lep­szy du­kat przed pro­cesem, niźli trzy po procesie.Życie jest także tym, co jeszcze nie spełnione. Jest mo­zol­nym ruchem nap­rzód, aż do kre­su drogi.