O su­mieniu: Do­wodem na is­tnienie su­mienia jest grzech.


o su­mieniu-do­wodem-na is­tnienie-su­mienia-jest grzech
marcin kosseko su­mieniudo­wodemna is­tnieniesu­mieniajest grzechdo­wodem na is­tnieniena is­tnienie su­mieniasu­mienia jest grzechdo­wodem na is­tnienie su­mieniana is­tnienie su­mienia jest grzechdo­wodem na is­tnienie su­mienia jest grzech

Do­wodem na is­tnienie Bo­ga jest dla mnie to, że nie można do­wieść je­go nieistnienia.Po­konasz każdą śmierć, gdy na py­tanie: kim chciałbyś być, od­po­wiesz: chciałbym być do­wodem na is­tnienie miłości.Grzech jest bez znacze­nia. I nie przez grzech osiąga się zło.Sko­ro jest pra­wo i porządek, mu­si być także coś, co to pra­wo do­pełnia i og­ra­nicza za­razem - chaos i nieis­tnienie. Nieis­tnienie i chaos.Nieszczęście brzydkie jest bardzo - gdyż nieszczęście to jest złe, które się zrobiło, i dobre, którego się zrobić nie mogło, grzech twój, lub grzech ludzi, braci twoich.Za­rys ka­mienia jest okrągły, nie ma ani końca, ani początku. Po­dob­nie moc ka­mienia jest nies­kończo­na. Ka­mień jest dos­ko­nały w swoim rodza­ju, bo jest wyt­wo­rem na­tury, a nie zos­tał uk­ształto­wany przez żad­ne sztuczne siły.