O to chodzi jedynie By nap­rzód wciąż iść śmiało Bo zaw­sze się dochodzi Gdzie in­dziej niż się chciało 


o to chodzi-jedynie-by-nap­rzód-wciąż-iść-śmiało-bo-zaw­sze ę-dochodzi-gdzie-in­dziej-ż ę-chciało 
leopold staffo to chodzijedyniebynap­rzódwciążiśćśmiałobozaw­sze siędochodzigdziein­dziejniż sięchciało o to chodzi jedyniejedynie byby nap­rzódnap­rzód wciążwciąż iśćiść śmiałośmiało bobo zaw­sze sięzaw­sze się dochodzidochodzi gdziegdzie in­dziejin­dziej niż sięniż się chciało o to chodzi jedynie byjedynie by nap­rzódby nap­rzód wciążnap­rzód wciąż iśćwciąż iść śmiałoiść śmiało bośmiało bo zaw­sze siębo zaw­sze się dochodzizaw­sze się dochodzi gdziedochodzi gdzie in­dziejgdzie in­dziej niż sięin­dziej niż się chciało o to chodzi jedynie by nap­rzódjedynie by nap­rzód wciążby nap­rzód wciąż iśćnap­rzód wciąż iść śmiałowciąż iść śmiało boiść śmiało bo zaw­sze sięśmiało bo zaw­sze się dochodzibo zaw­sze się dochodzi gdziezaw­sze się dochodzi gdzie in­dziejdochodzi gdzie in­dziej niż sięgdzie in­dziej niż się chciało o to chodzi jedynie by nap­rzód wciążjedynie by nap­rzód wciąż iśćby nap­rzód wciąż iść śmiałonap­rzód wciąż iść śmiało bowciąż iść śmiało bo zaw­sze sięiść śmiało bo zaw­sze się dochodziśmiało bo zaw­sze się dochodzi gdziebo zaw­sze się dochodzi gdzie in­dziejzaw­sze się dochodzi gdzie in­dziej niż siędochodzi gdzie in­dziej niż się chciało 

O to chodzi jedynie, By nap­rzód wciąż iść śmiało, Bo zaw­sze się dochodzi, Gdzie in­dziej, niż się chciało.Tyś władasz ma­terią! Znaczy - władałbyś nią śmiało; Gdy­by, dro­gi Umyśle, bar­dziej Ci się chciało.Iść nap­rzód to być go­towym na to, że nig­dy nie będzie się gotowym.Zaw­sze nap­rzód do zwycięstwa! Has­ta La Vic­to­ria Siem­pre! (hiszp.) Jes­tem niemal pew­na, że nie od­chodzi się od ra­zu, w całości i raz na zaw­sze. A jeśli od­chodzi się po ka­wałku, to zaw­sze można wrócić. Jest nam wy­god­niej trak­to­wać śmierć ja­ko coś nieod­wra­cal­ne­go, dla­tego za­kopu­jemy ciała, żeby się upewnić.Nadzieja po­maga iść nap­rzód; wyt­rwałość - stać, a od­wa­ga - wracać.