O ty­le sta­jesz się z dnia na dzień piękniej­szy, o ile wzras­ta w to­bie miłość. Bo miłość jest oz­dobą duszy, jest jej pięknem.


o ty­-sta­jesz ę-z dnia-na dzień-piękniej­szy-o ile-wzras­-w to­bie-miłość-bo miłość-jest oz­dobą-duszy-jest jej-pięknem
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)o ty­lesta­jesz sięz dniana dzieńpiękniej­szyo ilewzras­taw to­biemiłośćbo miłośćjest oz­dobąduszyjest jejpięknemo ty­le sta­jesz sięsta­jesz się z dniaz dnia na dzieńna dzień piękniej­szyo ile wzras­tawzras­ta w to­biew to­bie miłośćbo miłość jest oz­dobąjest oz­dobą duszyjest jej pięknemo ty­le sta­jesz się z dniasta­jesz się z dnia na dzieńz dnia na dzień piękniej­szyo ile wzras­ta w to­biewzras­ta w to­bie miłośćbo miłość jest oz­dobą duszyo ty­le sta­jesz się z dnia na dzieństa­jesz się z dnia na dzień piękniej­szyo ile wzras­ta w to­bie miłośćo ty­le sta­jesz się z dnia na dzień piękniej­szy

O tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość. Bo miłość jest ozdobą duszy, jest jej pięknem.Z dnia na dzień żyć się starasz. Z kieliszkiem w dłoni idziesz przez życie. Cza­sem sta­jesz na chwilę by od­począć,wciąż za­dając so­bie py­tanie W chwi­li, gdy poczu­jesz w ser­cu miłość i doświad­czysz jej głębi, od­kry­jesz, że dla ciebie świat nie jest już ta­ki sam, ja­ki był do tej pory.Miłość jest krucha i nieraz nie pot­ra­fimy jej pielęgno­wać. Radzi­my ja­koś so­bie i sta­ramy się z całych sił, mając nadzieję, że to kruche uczu­cie mi­mo wszys­tko przetrwa.Kiedy się czuje pociąg fizyczny, nieczystą namiętność fizycznych kształtów, to nie jest miłość. Miłość jest pożądaniem czyjejś duszy.Miłość niewiasty jest częstokroć potrzebą jej zmysłów; przyjaźń zaś jest zawsze potrzebą jej serca i duszy.