Ośrod­kiem praw­dzi­wej ko­medii jest zaw­sze kobieta.


ośrod­kiem-praw­dzi­wej-ko­medii-jest zaw­sze-kobieta
stefan zweigośrod­kiempraw­dzi­wejko­mediijest zaw­szekobietaośrod­kiem praw­dzi­wejpraw­dzi­wej ko­mediiko­medii jest zaw­szejest zaw­sze kobietaośrod­kiem praw­dzi­wej ko­mediipraw­dzi­wej ko­medii jest zaw­szeko­medii jest zaw­sze kobietaośrod­kiem praw­dzi­wej ko­medii jest zaw­szepraw­dzi­wej ko­medii jest zaw­sze kobietaośrod­kiem praw­dzi­wej ko­medii jest zaw­sze kobieta

Su­mienie praw­dzi­wej ko­biety zaw­sze ją usprawiedliwia.Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni ! Praw­dzi­wej pas­ji i miłości nig­dy z siebie nie wy­korze­nisz. One zaw­sze powrócą, cho­ciaż ro­biłbyś wszys­tko, by o nich zapomnieć.Naj­piękniej­szą rzeczą, ja­kiej możemy doświad­czyć jest ocza­rowa­nie ta­jem­nicą. Jest to uczu­cie, które stoi u ko­leb­ki praw­dzi­wej sztu­ki i praw­dzi­wej nauki. Ten, kto go nie zna i nie pot­ra­fi się dzi­wić, nie pot­ra­fi doz­na­wać zachwy­tu, jest mar­twy, niczym zdmuchnięta świeczka.po­kora pro­wadzi do praw­dzi­wej miłości, a miłość - praw­dzi­wa miłość - ut­wier­dza w pokorze → Praw­dzi­wy przy­jaciel jest z Tobą na zaw­sze, nie tyl­ko w ok­re­sie szkolnym..!