Ożywiaj­my w so­bie am­bicję życia, tak ko­nie­czną Na­rodo­wi, który dotąd bar­dziej wsławił się sztuką bo­hater­skiego umiera­nia niż umiejętnością życia.


ożywiaj­my-w so­bie-am­bicję-życia-tak-ko­nie­czną-na­rodo­wi-który-dotąd-bar­dziej-wsławił ę-sztuką-bo­hater­skiego-umiera­nia
stefan wyszyńskiożywiaj­myw so­bieam­bicjężyciatakko­nie­cznąna­rodo­wiktórydotądbar­dziejwsławił sięsztukąbo­hater­skiegoumiera­nianiżumiejętnościążyciaożywiaj­my w so­biew so­bie am­bicjęam­bicję życiatak ko­nie­cznąko­nie­czną na­rodo­wiktóry dotąddotąd bar­dziejbar­dziej wsławił sięwsławił się sztukąsztuką bo­hater­skiegobo­hater­skiego umiera­niaumiera­nia niżniż umiejętnościąumiejętnością życiaożywiaj­my w so­bie am­bicjęw so­bie am­bicję życiatak ko­nie­czną na­rodo­wiktóry dotąd bar­dziejdotąd bar­dziej wsławił siębar­dziej wsławił się sztukąwsławił się sztuką bo­hater­skiegosztuką bo­hater­skiego umiera­niabo­hater­skiego umiera­nia niżumiera­nia niż umiejętnościąniż umiejętnością życia

Ożywiajmy w sobie ambicję życia, tak konieczną Narodowi, który dotąd bardziej wsławił się sztuką bohaterskiego umierania niż umiejętnością życia.Człowiekiem bar­dziej doświad­czo­nym nie jest ten, który ma więcej lat, ale ten, który bar­dziej czuł smak życia.Twój uśmiech... Two­je oczy... Nic tak nie mo­tywu­je bar­dziej do życia niż Two­ja osoba...Ludzie bar­dziej ce­nią so­bie pieniądze niż ludzi Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.Zwyk­le kocha­my życie bar­dziej niż najświętszą miłość. Z tej wie­dzy bie­rze początek nasze ok­ru­cieństwo i nasze przet­rwa­nie. As­ton kochał mnie bar­dziej niż sa­mo życie i to go zniszczyło.