Ożywiajmy w sobie ambicję życia, tak konieczną Narodowi, który dotąd bardziej wsławił się sztuką bohaterskiego umierania niż umiejętnością życia.


ożywiajmy-w-sobie-ambicję-życia-tak-konieczną-narodowi-który-dotąd-bardziej-wsławił-ę-sztuką-bohaterskiego-umierania-ż-umiejętnośą
stefan wyszyńskiożywiajmysobieambicjężyciatakkoniecznąnarodowiktórydotądbardziejwsławiłsięsztukąbohaterskiegoumieranianiżumiejętnościążyciaożywiajmy ww sobiesobie ambicjęambicję życiatak koniecznąkonieczną narodowiktóry dotąddotąd bardziejbardziej wsławiłwsławił sięsię sztukąsztuką bohaterskiegobohaterskiego umieraniaumierania niżniż umiejętnościąumiejętnością życiaożywiajmy w sobiew sobie ambicjęsobie ambicję życiatak konieczną narodowiktóry dotąd bardziejdotąd bardziej wsławiłbardziej wsławił sięwsławił się sztukąsię sztuką bohaterskiegosztuką bohaterskiego umieraniabohaterskiego umierania niżumierania niż umiejętnościąniż umiejętnością życiaożywiajmy w sobie ambicjęw sobie ambicję życiaktóry dotąd bardziej wsławiłdotąd bardziej wsławił siębardziej wsławił się sztukąwsławił się sztuką bohaterskiegosię sztuką bohaterskiego umieraniasztuką bohaterskiego umierania niżbohaterskiego umierania niż umiejętnościąumierania niż umiejętnością życiaożywiajmy w sobie ambicję życiaktóry dotąd bardziej wsławił siędotąd bardziej wsławił się sztukąbardziej wsławił się sztuką bohaterskiegowsławił się sztuką bohaterskiego umieraniasię sztuką bohaterskiego umierania niższtuką bohaterskiego umierania niż umiejętnościąbohaterskiego umierania niż umiejętnością życia

Ożywiaj­my w so­bie am­bicję życia, tak ko­nie­czną Na­rodo­wi, który dotąd bar­dziej wsławił się sztuką bo­hater­skiego umiera­nia niż umiejętnością życia.Tak jak w naszym obecnym życiu miewamy tysiące snów, tak też nasze obecne życie jest jedynie jednym z wielu tysięcy takich istnień, do którego przychodzimy z innego, bardziej rzeczywistego życia i następnie wracamy po śmierci. Nasze życie jest jedynie jednym ze snów tego bardziej rzeczywistego życia i tak już jest nieskończenie aż do ostatniego, najprawdziwszego życia - życia Boga.Sztuka życia polega mniej na eliminowaniu naszych problemów, a bardziej na rozwijaniu się dzięki nimNa­wyk­nienie do życia nie spo­sobi nas do umierania.Każdą chwilę życia, pomyślną jak i niepomyślną, uczynić czymś jak najlepszym - oto sztuka życia i właściwy przywilej rozumnej istoty.Sztuka jest wytwarzaniem fikcyjnego świata, który na równi z rzeczywistym daje ludzkiej duszy możność i zadowolenie uświadamiania jej życia.