O ile możności żyć bez zwolenników. Jak niewiele znaczą zwolennicy, pojmuje się dopiero wtedy, kiedy się przestało być zwolennikiem swoich zwolenników.


o-ile-możnoś-żyć-bez-zwolenników-jak-niewiele-znaczą-zwolennicy-pojmuje-ę-dopiero-wtedy-kiedy-ę-przestało-być-zwolennikiem-swoich
friedrich nietzscheilemożnościżyćbezzwolennikówjakniewieleznaczązwolennicypojmujesiędopierowtedykiedyprzestałobyćzwolennikiemswoicho ileile możnościmożności żyćżyć bezbez zwolennikówjak niewieleniewiele znacząznaczą zwolennicypojmuje sięsię dopierodopiero wtedykiedy sięsię przestałoprzestało byćbyć zwolennikiemzwolennikiem swoichswoich zwolennikówo ile możnościile możności żyćmożności żyć bezżyć bez zwolennikówjak niewiele znacząniewiele znaczą zwolennicypojmuje się dopierosię dopiero wtedykiedy się przestałosię przestało byćprzestało być zwolennikiembyć zwolennikiem swoichzwolennikiem swoich zwolenników

Majątek ruchomy i własność nieruchoma. Jeżeli życie obeszło się z kimś prawdziwie po zbójecku i odjęło mu z czci, przyjaciół, zwolenników, zdrowia, majątku, co tylko odjąć mogło, to w następstwie odkrywa on może, kiedy minie pierwszy wstrząs, iż jest bogatszy niż pierwej. Albowiem dopiero wtedy wie się, co należy do nas tak, iż żadna dłoń zbójecka tknąć tego nie zdoła: a z grabieży i zamętu wyjść można wyniosłością wielkiego obszarnika.Zarówno sztuka, jak ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek, poprzez nie wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu.Zarówno sztuka, jak ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek, poprzez nie, wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu.Wolnym jest się dopiero wtedy, kiedy nie ma się już po co żyć.Nie sztu­ka być miłym, kiedy się kocha, lecz kiedy już kochać się przestało.Zez­na­nia których treści znaczą niewiele. Wcis­ka­ne słowa w us­ta jak kro­wie ciele. Za­pisa­ne słowa niewypowiedziane.... ołówkiem zacza­rowa­nym roz­la­ny czer­wo­ny at­ra­ment Ko­loro­we sny, ko­loru groszko­wego ze złudzeń odrapane.... życie oz­naczo­ne być a nie być ni­kim kim­kolwiek bez nu­merów być się może zap­rosze­nie z  Ko­men­dy Po­wiato­wej Po­lic­ji, Po­lic­ja z Mja­jami....13 Pos­te­runek !!!!! 03.02.2016 *** *** *** MP