O ile możności żyć bez zwolenników. Jak niewiele znaczą zwolennicy, pojmuje się dopiero wtedy, kiedy się przestało być zwolennikiem swoich zwolenników.


o-ile-możnoś-żyć-bez-zwolenników-jak-niewiele-znaczą-zwolennicy-pojmuje-ę-dopiero-wtedy-kiedy-ę-przestało-być-zwolennikiem-swoich
friedrich nietzscheilemożnościżyćbezzwolennikówjakniewieleznaczązwolennicypojmujesiędopierowtedykiedyprzestałobyćzwolennikiemswoicho ileile możnościmożności żyćżyć bezbez zwolennikówjak niewieleniewiele znacząznaczą zwolennicypojmuje sięsię dopierodopiero wtedykiedy sięsię przestałoprzestało byćbyć zwolennikiemzwolennikiem swoichswoich zwolennikówo ile możnościile możności żyćmożności żyć bezżyć bez zwolennikówjak niewiele znacząniewiele znaczą zwolennicypojmuje się dopierosię dopiero wtedykiedy się przestałosię przestało byćprzestało być zwolennikiembyć zwolennikiem swoichzwolennikiem swoich zwolenników

Zarówno sztuka, jak ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek, poprzez nie wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu. -Witold Gombrowicz
zarówno-sztuka-jak-ojczyzna-same-przez-ę-niewiele-znaczą-znaczą-one-bardzo-wiele-gdy-człowiek-poprzez-nie-wiąże-ę-z-istotnymi-najgłębszymi
Zarówno sztuka, jak ojczyzna, same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek, poprzez nie, wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu. -Witold Gombrowicz
zarówno-sztuka-jak-ojczyzna-same-przez-ę-niewiele-znaczą-znaczą-one-bardzo-wiele-gdy-człowiek-poprzez-nie-wiąże-ę-z-istotnymi-najgłębszymi
Nie sztu­ka być miłym, kiedy się kocha, lecz kiedy już kochać się przestało. -Alfred Aleksander Konar
nie-sztu­ka-być-miłym-kiedy ę-kocha-lecz-kiedy-już-kochać ę-przestało