O ile udało mi się zaobserwować, każde wprowadzenie młodej władzy przechodzi przez kilka etapów. Na początku jest to triumf rozumu, duch krytycyzmu, walka z przesądami. Potem następuje drugi okres. Biorą górę mroczne siły


o-ile-udało-mi-ę-zaobserwować-każde-wprowadzenie-młodej-władzy-przechodzi-przez-kilka-etapów-na-początku-jest-to-triumf-rozumu-duch
borys pasternakileudałomisięzaobserwowaćkażdewprowadzeniemłodejwładzyprzechodziprzezkilkaetapównapoczątkujesttotriumfrozumuduchkrytycyzmuwalkaprzesądamipotemnastępujedrugiokresbiorągóręmrocznesiłypodszywającychsięfałszywychsympatykówwzrastapodejrzliwośćdonosyintryganienawiśćo ileile udałoudało mimi sięsię zaobserwowaćkażde wprowadzeniewprowadzenie młodejmłodej władzywładzy przechodziprzechodzi przezprzez kilkakilka etapówna początkupoczątku jesttriumf rozumuduch krytycyzmuwalka zz przesądamipotem następujenastępuje drugidrugi okresbiorą góręgórę mrocznemroczne siłypodszywających sięfałszywych sympatykówwzrasta podejrzliwośćo ile udałoile udało miudało mi sięmi się zaobserwowaćkażde wprowadzenie młodejwprowadzenie młodej władzymłodej władzy przechodziwładzy przechodzi przezprzechodzi przez kilkaprzez kilka etapówna początku jestjest to triumfwalka z przesądamipotem następuje druginastępuje drugi okresbiorą górę mrocznegórę mroczne siły

Nienawiść zaś powiększa się przez nienawiść wzajemną, natomiast może być stłumiona przez miłość, tak że nienawiść przechodzi w miłość. -Baruch Spinoza
nienawiść-zaś-powiększa-ę-przez-nienawiść-wzajemną-natomiast-może-być-stłumiona-przez-miłość-tak-że-nienawiść-przechodzi-w-miłość
Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu. -Milian Kundera
walka-człowieka-przeciw-władzy-jest-walką-pamię-przeciw-zapomnieniu
Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości. -Marek Hłasko
wielka-miłość-zdarza-ę-w-życiu-tylko-raz-wszystko-co-następuje-potem-jest-tylko-szukaniem-tej-utraconej-miłoś