O, jakże uroczy jest ów upór kochanki, który tylko po to opóźnia chwile rozkoszy, by nabrały smaku.


o-jakże-uroczy-jest-ów-upór-kochanki-który-tylko-po-to-opóźnia-chwile-rozkoszy-by-nabrały-smaku
giovanni giacomo casanovajakżeuroczyjestówupórkochankiktórytylkopotoopóźniachwilerozkoszybynabrałysmakujakże uroczyuroczy jestjest ówów upórupór kochankiktóry tylkotylko poopóźnia chwilechwile rozkoszyby nabrałynabrały smakujakże uroczy jesturoczy jest ówjest ów upórów upór kochankiktóry tylko popo to opóźniaopóźnia chwile rozkoszyby nabrały smakujakże uroczy jest ówuroczy jest ów upórjest ów upór kochankitylko po to opóźniapo to opóźnia chwilejakże uroczy jest ów upóruroczy jest ów upór kochankiktóry tylko po to opóźniatylko po to opóźnia chwilepo to opóźnia chwile rozkoszy

O, ja­kiż uroczy jest opór kochan­ki, który tyl­ko po to opóźnia chwi­le roz­koszy, by nab­rały smaku.Jakże uroczy jest człowiek, jeśli jest człowiekiem.Są chwile upadku woli, kiedy wola, aby się ratować, musi się zmienić w upór.Człowiek, który nie poczuł smaku swoich łez - nie jest prawdziwym człowiekiem.Błądzi ten, kto mówi mężczyźnie o defektach jego kochanki, pieniaczowi o słabych stronach procesu, który wytoczył, mistykowi o rozumnych argumentach.upor (nie tyl­ko moj, ale ogol­nie) naj­czes­ciej wy­nika z pychy i proz­nosci, a wiec upor naj­czes­ciej jest strasznym grzechem, bo pycha i proz­nosc to straszne grzechy !