O kobiety! Wyście naszym szczęściem i nieszczęściem. Świat o was mówi z pogardą, a jednak ciągle hołdy składa.


o-kobiety-wyście-naszym-szczęściem-i-nieszczęściem-Świat-o-was-mówi-z-pogardą-a-jednak-ągle-hołdy-składa
pierre augustin beaumarchaiskobietywyścienaszymszczęściemnieszczęściemŚwiatwasmówipogardąjednakciąglehołdyskładao kobietywyście naszymnaszym szczęściemszczęściem ii nieszczęściemŚwiat oo waswas mówimówi zz pogardąjednak ciągleciągle hołdyhołdy składawyście naszym szczęściemnaszym szczęściem iszczęściem i nieszczęściemŚwiat o waso was mówiwas mówi zmówi z pogardąa jednak ciąglejednak ciągle hołdyciągle hołdy składawyście naszym szczęściem inaszym szczęściem i nieszczęściemŚwiat o was mówio was mówi zwas mówi z pogardąa jednak ciągle hołdyjednak ciągle hołdy składawyście naszym szczęściem i nieszczęściemŚwiat o was mówi zo was mówi z pogardąa jednak ciągle hołdy składa

Nic nie jest przykrym ani przyjemnym - to myślenie nasze czyni każdą rzecz naszym szczęściem lub nieszczęściem.Gdy naród nie chce już czytać swych poetów, składa im hołdy.Nasze namiętności często stają się naszym nieszczęściem.Prag­niemy być całym szczęściem oso­by kocha­nej, a jeśli to niemożli­we - to całym jej nieszczęściem.Pamiętaj zresztą przy każdym zdarzeniu, które cię do smutku przywodzi, o zasadzie: To nie jest nieszczęściem, szczęściem jest znosić to wzniośle.Największym nieszczęściem kobiety jest mężczyzna jej życia.