O miłości!Wszelkim chorobom lekarstwo się zdarza, jedynie miłość nie chce mieć lekarza.


o-miłośwszelkim-chorobom-lekarstwo-ę-zdarza-jedynie-miłość-nie-chce-mieć-lekarza
jan gawińskimiłościwszelkimchorobomlekarstwosięzdarzajedyniemiłośćniechcemiećlekarzachorobom lekarstwolekarstwo sięsię zdarzajedynie miłośćmiłość nienie chcechce miećmieć lekarzachorobom lekarstwo sięlekarstwo się zdarzajedynie miłość niemiłość nie chcenie chce miećchce mieć lekarzachorobom lekarstwo się zdarzajedynie miłość nie chcemiłość nie chce miećnie chce mieć lekarzajedynie miłość nie chce miećmiłość nie chce mieć lekarza

Nie chcę mieć te­go, co mają inni, Nie chcę mieć te­go, co in­ni chcą mieć. Chcę dla siebie coś wyjątkowego, Chcę dla siebie Ciebie mieć. -Ivo Vuco- Miłość dba nie o to, co jest, co się zdarza w tej chwili, ale o to, co nadejdzie. Kiedy zadowala bieżąca chwila, beztroska o chwilę następną - nie ma już miłości. Miłość jest ciekawością tego, co się stanie, nie zaś przyjmowaniem tego, co się dzieje.Miłość w swej najpełniejszej rzeczywistości możliwa jest jedynie w ramach płciowości: tylko jako mężczyzna i kobieta mogą ludzie najrzeczywiściej się miłować. Natomiast wszelka inna miłość jest jej odgałęzieniem, wypływem, odbiciem, albo też jej sztucznym naśladownictwem. Błędną jest rzeczą uznawanie tej miłości (to jest miłości seksualnej) za jedyne w ogóle objawienie miłości i mniemanie jakoby obok niej istniały inne - może nawet wyższe objawienia miłości.Miłość silniejsza jest od śmierci, ale zdarza się, że mizerny nałóg silniejszy jest od miłości.Żaden człowiek nie chce umrzeć. Ale tak rzadko się zdarza to, co człowiek chce.Wielka miłość zdarza się w życiu tylko raz, wszystko, co następuje potem, jest tylko szukaniem tej utraconej miłości.