O naprawie praw. Wielka to rzecz - umiejętność naprawiania błędów. Najmniejszą trudność sprawia ich rozpoznanie. Zna się je zazwyczaj aż nadto i odczuwa się je tak wyraźnie, że chciałoby się gwałtownie zburzyć to, co rodziło się powoli. Czując, że mamy w tym przedsięwzięciu po swojej stronie Słuszność, nie dociekamy, czy towarzyszy nam też Przezorność.


o-naprawie-praw-wielka-to-rzecz-umiejętność-naprawiania-błędów-najmniejszą-trudność-sprawia-ich-rozpoznanie-zna-ę-zazwyczaj-aż-nadto
montesquieunaprawieprawwielkatorzeczumiejętnośćnaprawianiabłędównajmniejszątrudnośćsprawiaichrozpoznanieznasięzazwyczajnadtoodczuwatakwyraźnieżechciałobygwałtowniezburzyćtocorodziłopowoliczującmamytymprzedsięwzięciuposwojejstroniesłusznośćniedociekamyczytowarzyszynamteżprzezornośćo naprawienaprawie prawrzeczumiejętnośćumiejętność naprawianianaprawiania błędównajmniejszą trudnośćtrudność sprawiasprawia ichich rozpoznaniezna sięje zazwyczajzazwyczaj ażaż nadtonadto ii odczuwaodczuwa sięje taktak wyraźnieże chciałobychciałoby sięsię gwałtowniegwałtownie zburzyćco rodziłorodziło sięsię powoliże mamymamy ww tymtym przedsięwzięciuprzedsięwzięciu popo swojejswojej stroniestronie słusznośćnie dociekamyczy towarzyszytowarzyszy namnam teżteż przezornośćo naprawie prawwielka to rzeczumiejętność naprawianiaumiejętność naprawiania błędównajmniejszą trudność sprawiatrudność sprawia ichsprawia ich rozpoznaniezna się jesię je zazwyczajje zazwyczaj ażzazwyczaj aż nadtoaż nadto inadto i odczuwai odczuwa sięodczuwa się jesię je takje tak wyraźnieże chciałoby sięchciałoby się gwałtowniesię gwałtownie zburzyćco rodziło sięrodziło się powoliże mamy wmamy w tymw tym przedsięwzięciutym przedsięwzięciu poprzedsięwzięciu po swojejpo swojej stronieswojej stronie słusznośćczy towarzyszy namtowarzyszy nam teżnam też przezorność

Wielkość człowieka jest wielka w tym, że zna on swoją nędzę. Drzewo nie zna swojej nędzy.Bywają okresy, w których życie wyraźnie zwalnia biegu, jak gdyby się wahało czy iść naprzód czy też zmienić kierunek. Może właśnie w takich okresach człowiekowi łatwiej przytrafia się nieszczęście.Jeśli chciałoby się być tylko szczęśliwym, cel osiągnie się szybko, jednak chciałoby się być szczęśliwszym niż inni. A to trudne, ponieważ zwykle uważamy ich za szczęśliwszych, niż są w rzeczywistości.To­pi się mucha w łyżce wody Tak oto za­kończyły się muchy przygody „ Cho­lera , cze­mu nie jes­tem mniej­szym komarem? On na pew­no dałby so­bie radę z tym koszmarem.” Dla muchy to nieistotne Czy to prze­nośnia, czy też nie  Ona i tak wal­czy, a i tak uto­piła się A mo­rał nie jest skomplikowany Żyjesz tak, jak jes­teś doń przy­goto­wany.  Gdy biedak po­wie; „nie znoszę wy­sokich po­datków!”, wład­ca mu od­po­wie; „więc ja też ich nie zniosę”...bo by­cie władcą to umiejętność so­lida­ryzo­wania się z podwład­ny­mi przy jed­noczes­nym pa­mięta­niu o tym, by i tak na końcu zwy­cięsko wyszła kli­ka rządząca. Z cyk­lu po­wieści Słowa to diabelska pułapka, nam się zdaje, że pozwoliliśmy opuścić naszym ustom tylko to, co nam odpowiada, aż tu nagle pojawia się pomiędzy nimi jakieś niechciane słowo, nie mamy pojęcia, skąd się wzięło, nie wzywano go i to z jego powodu, a nierzadko mamy później problem z przypomnieniem go sobie, kierunek rozmowy raptownie zmiana kurs, [...]