O pieniądzu trzeba to samo powiedzieć, co kiedyś powiedziano o Kaliguli: Nie było nigdy tak dobrego niewolnika i tak dobrego pana, jak on.


o-pieniądzu-trzeba-to-samo-powiedzieć-co-kiedyś-powiedziano-o-kaliguli-nie-było-nigdy-tak-dobrego-niewolnika-i-tak-dobrego-pana-jak-on
michel de montaignepieniądzutrzebatosamopowiedziećcokiedyśpowiedzianokaliguliniebyłonigdytakdobregoniewolnikapanajakono pieniądzupieniądzu trzebasamo powiedziećco kiedyśkiedyś powiedzianopowiedziano oo kaligulinie byłobyło nigdynigdy taktak dobregodobrego niewolnikaniewolnika ii taktak dobregodobrego panajak ono pieniądzu trzebatrzeba to samoco kiedyś powiedzianokiedyś powiedziano opowiedziano o kaligulinie było nigdybyło nigdy taknigdy tak dobregotak dobrego niewolnikadobrego niewolnika iniewolnika i taki tak dobregotak dobrego panapieniądzu trzeba to samotrzeba to samo powiedziećco kiedyś powiedziano okiedyś powiedziano o kaligulinie było nigdy takbyło nigdy tak dobregonigdy tak dobrego niewolnikatak dobrego niewolnika idobrego niewolnika i takniewolnika i tak dobregoi tak dobrego panao pieniądzu trzeba to samopieniądzu trzeba to samo powiedziećco kiedyś powiedziano o kaligulinie było nigdy tak dobregobyło nigdy tak dobrego niewolnikanigdy tak dobrego niewolnika itak dobrego niewolnika i takdobrego niewolnika i tak dobregoniewolnika i tak dobrego pana

Dobrego lekarza, tak jak dobrego żeglarza, poznasz tylko podczas burzy i niebezpieczeństwa.Żadne zwierzę nie stworzyło nigdy niczego tak złego jak pijaństwo i tak dobrego jak picie z umiarem.Trzeba zacząć od uczynienia złego obywatela, aby uczynić dobrego niewolnika.Wielka radość jest tak samo daleka od dobrego zdrowia jak wielka udręka. Jedyną rozkoszą człowieka naprawdę zdrowego jest po prostu radość istnienia.Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było.Modlitwa nie jest większym wstydem niż picie i oddychanie. Człowiek potrzebuje Pana Boga tak samo, jak wody i tlenu.