O pieniądzu trzeba to samo powiedzieć, co kiedyś powiedziano o Kaliguli: Nie było nigdy tak dobrego niewolnika i tak dobrego pana, jak on.


o-pieniądzu-trzeba-to-samo-powiedzieć-co-kiedyś-powiedziano-o-kaliguli-nie-było-nigdy-tak-dobrego-niewolnika-i-tak-dobrego-pana-jak-on
michel de montaignepieniądzutrzebatosamopowiedziećcokiedyśpowiedzianokaliguliniebyłonigdytakdobregoniewolnikapanajakono pieniądzupieniądzu trzebasamo powiedziećco kiedyśkiedyś powiedzianopowiedziano oo kaligulinie byłobyło nigdynigdy taktak dobregodobrego niewolnikaniewolnika ii taktak dobregodobrego panajak ono pieniądzu trzebatrzeba to samoco kiedyś powiedzianokiedyś powiedziano opowiedziano o kaligulinie było nigdybyło nigdy taknigdy tak dobregotak dobrego niewolnikadobrego niewolnika iniewolnika i taki tak dobregotak dobrego panapieniądzu trzeba to samotrzeba to samo powiedziećco kiedyś powiedziano okiedyś powiedziano o kaligulinie było nigdy takbyło nigdy tak dobregonigdy tak dobrego niewolnikatak dobrego niewolnika idobrego niewolnika i takniewolnika i tak dobregoi tak dobrego panao pieniądzu trzeba to samopieniądzu trzeba to samo powiedziećco kiedyś powiedziano o kaligulinie było nigdy tak dobregobyło nigdy tak dobrego niewolnikanigdy tak dobrego niewolnika itak dobrego niewolnika i takdobrego niewolnika i tak dobregoniewolnika i tak dobrego pana

Dobrego lekarza, tak jak dobrego żeglarza, poznasz tylko podczas burzy i niebezpieczeństwa. -Władysław Biegański
dobrego-lekarza-tak-jak-dobrego-żeglarza-poznasz-tylko-podczas-burzy-i-niebezpieczeństwa
Żadne zwierzę nie stworzyło nigdy niczego tak złego jak pijaństwo i tak dobrego jak picie z umiarem. -Gilbert Keith Chesterton
Żadne-zwierzę-nie-stworzyło-nigdy-niczego-tak-złego-jak-pijaństwo-i-tak-dobrego-jak-picie-z-umiarem
Trzeba zacząć od uczynienia złego obywatela, aby uczynić dobrego niewolnika. -Montesquieu
trzeba-zacząć-od-uczynienia-złego-obywatela-aby-uczynić-dobrego-niewolnika
Wielka radość jest tak samo daleka od dobrego zdrowia jak wielka udręka. Jedyną rozkoszą człowieka naprawdę zdrowego jest po prostu radość istnienia. -Montesquieu
wielka-radość-jest-tak-samo-daleka-od-dobrego-zdrowia-jak-wielka-udręka-jedyną-rozkoszą-człowieka-naprawdę-zdrowego-jest-po-prostu-radość
Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. -Jaroslav Hasek
jak-tam-było-tak-tam-było-zawsze-jakoś-było-jeszcze-nigdy-tak-nie-było-żeby-jakoś-nie-było
Modlitwa nie jest większym wstydem niż picie i oddychanie. Człowiek potrzebuje Pana Boga tak samo, jak wody i tlenu. -Alexis Carrel
modlitwa-nie-jest-większym-wstydem-ż-picie-i-oddychanie-człowiek-potrzebuje-pana-boga-tak-samo-jak-wody-i-tlenu