Ob­chodze­nie urodzin ko­jarzy nam się z życze­niami, ok­laska­mi, tor­tem i pre­zen­ta­mi. Szko­da tyl­ko, że w dzi­siej­szych cza­sach to wszys­tko za­nika w niez­wykle szyb­kim tem­pie i je­dyne co dos­ta­jemy to obłuda, i wpi­sy na facebook'u.


ob­chodze­nie-urodzin-ko­jarzy-nam ę-z życze­niami-ok­laska­mi-tor­tem-i pre­zen­­mi-szko­da tyl­ko-że w dzi­siej­szych
szajbussob­chodze­nieurodzinko­jarzynam sięz życze­niamiok­laska­mitor­temi pre­zen­ta­miszko­da tyl­koże w dzi­siej­szychcza­sachto wszys­tkoza­nikaw niez­wykleszyb­kimtem­piei je­dyneco dos­ta­jemyto obłudai wpi­syna facebook'uob­chodze­nie urodzinurodzin ko­jarzyko­jarzy nam sięnam się z życze­niamitor­tem i pre­zen­ta­miże w dzi­siej­szych cza­sachcza­sach to wszys­tkoto wszys­tko za­nikaza­nika w niez­wyklew niez­wykle szyb­kimszyb­kim tem­pietem­pie i je­dynei je­dyne co dos­ta­jemyco dos­ta­jemy to obłudai wpi­sy na facebook'uob­chodze­nie urodzin ko­jarzyurodzin ko­jarzy nam sięko­jarzy nam się z życze­niamiże w dzi­siej­szych cza­sach to wszys­tkocza­sach to wszys­tko za­nikato wszys­tko za­nika w niez­wykleza­nika w niez­wykle szyb­kimw niez­wykle szyb­kim tem­pieszyb­kim tem­pie i je­dynetem­pie i je­dyne co dos­ta­jemyi je­dyne co dos­ta­jemy to obłuda

W dzi­siej­szych cza­sach ludzie nie widzą różni­cy między zaurocze­niem a miłością, niechęcią a niena­wiścią, szcze­rym kom­ple­men­tem a fałszywością.W dzi­siej­szych cza­sach wys­tar­czy, że uśmie­chniesz się do niez­na­jome­go na uli­cy, a już mają Cię za dziwadło...W dzi­siej­szych cza­sach dob­ro­bytu, przyszło nam żeb­rać o uczucia.W dzi­siej­szych cza­sach wyz­naczni­kim oso­bowośći stała się mar­ka ub­ra­nia- pa­radoks XXI wieku.