Ob­raz ożywia, ilek­roć zbliżysz się do niego z uczu­ciem. Głębia dzieła sztu­ki często jest uza­leżniona od głębi odbiorcy.


ob­raz-ożywia-ilek­roć-zbliżysz ę-do niego-z uczu­ciem-głębia dzieła-sztu­ki-często-jest uza­żniona-od głębi-odbiorcy
bogumił buczyńskiob­razożywiailek­roćzbliżysz siędo niegoz uczu­ciemgłębia dziełasztu­kiczęstojest uza­leżnionaod głębiodbiorcyob­raz ożywiailek­roć zbliżysz sięzbliżysz się do niegodo niego z uczu­ciemgłębia dzieła sztu­kisztu­ki częstoczęsto jest uza­leżnionajest uza­leżniona od głębiod głębi odbiorcyilek­roć zbliżysz się do niegozbliżysz się do niego z uczu­ciemgłębia dzieła sztu­ki częstosztu­ki często jest uza­leżnionaczęsto jest uza­leżniona od głębijest uza­leżniona od głębi odbiorcyilek­roć zbliżysz się do niego z uczu­ciemgłębia dzieła sztu­ki często jest uza­leżnionasztu­ki często jest uza­leżniona od głębiczęsto jest uza­leżniona od głębi odbiorcygłębia dzieła sztu­ki często jest uza­leżniona od głębisztu­ki często jest uza­leżniona od głębi odbiorcy

Uza­leżniam się od życia i sukcesów. Aby później pławić się w uczu­ciu go­ryczy i rozczarowania. Uza­leżniam się od ludzi, często tych których w ogóle nie znam. Aby później roz­paczać nad stratą i poczu­ciem winy.Więc co­raz częściej będę mówił te słowa. Z uczu­ciem te­raz i później, i zawsze.Ilek­roć ot­wierają mi się oczy, za­myka mi się serce.To nie tak, że wszys­cy są win­ni mo­jego tra­giczne­go sta­nu ducha... Ja sa­ma pro­woku­je go do te­go by słabł z dnia na dzień .... Uza­leżniona jes­tem bo­wiem od depresji.Ilek­roć zadźwięczy dzwo­nek, ja­kiś anioł dos­ta­je skrzydła i aureolę.ilek­roć do­tykam twych piersi bryzą tęsknoty one proszą mnie o real­ny bis