Ob­serwuj, słuchaj, rzad­ko osądzaj i nie chciej za dużo.


ob­serwuj-słuchaj-rzad­ko-osądzaj-i nie chciej-za żo
platonob­serwujsłuchajrzad­koosądzaji nie chciejza dużorzad­ko osądzajosądzaj i nie chcieji nie chciej za dużorzad­ko osądzaj i nie chciejosądzaj i nie chciej za dużorzad­ko osądzaj i nie chciej za dużo

Obserwuj, słuchaj, rzadko osądzaj i nie chciej za dużo.Słuchaj dużo mów mało.Słuchaj, Je­zu, słuchaj, Ryf­ka, sie Juden, za ko­ronę cier­niową, za te włosy rude, za to, żeście nadzy, za to, żeśmy winni, obo­jeście um­rzeć powinni.Proszę, nie zbliżaj się. Nie chciałabym cię zranić. Proszę nie uśmie­chaj się. Nie chcę cię za to ga­nić. Błagam nie chciej być blis­ko mnie. Nie chciej się mną opiekować. Wiem, że to się skończy źle. Bo mną się trze­ba moc­no zajmować. Błagam wiem, że te­raz te­go nie widzisz. Więc otwórz już oczy. Bo które­goś dnia się zdziwisz. Co koło ciebie cały czas kroczy..Rząd nie roz­wiązu­je prob­lemów, rząd je tworzy.Chciej­cie nie niszczyć moich kół.