Ob­sesja nie wyk­ry­wa prob­lemów i nie roz­wiązu­je ich. Tworzy je z nicze­go, pod­sy­ca i wzmacnia.


ob­sesja-nie wyk­ry­wa-prob­lemów-i nie roz­wiązu­-ich-tworzy  z nicze­go-pod­sy­ca-i wzmacnia
harlan cobenob­sesjanie wyk­ry­waprob­lemówi nie roz­wiązu­jeichtworzy je z nicze­gopod­sy­cai wzmacniaob­sesja nie wyk­ry­wanie wyk­ry­wa prob­lemówprob­lemów i nie roz­wiązu­jei nie roz­wiązu­je ichpod­sy­ca i wzmacniaob­sesja nie wyk­ry­wa prob­lemównie wyk­ry­wa prob­lemów i nie roz­wiązu­jeprob­lemów i nie roz­wiązu­je ichob­sesja nie wyk­ry­wa prob­lemów i nie roz­wiązu­jenie wyk­ry­wa prob­lemów i nie roz­wiązu­je ichob­sesja nie wyk­ry­wa prob­lemów i nie roz­wiązu­je ich

Rząd nie roz­wiązu­je prob­lemów, rząd je tworzy.-Śmiech jest przy­jem­ny. Ale to tyl­ko plas­ter na krwa­wiące ra­ny. Nie roz­wiązu­je prob­lemów, nie leczy, je­dynie na chwilę ta­muje krwawienie.Myślałem o po­pełnieniu sa­mobójstwa, ale mam ty­le prob­lemów, że to nie roz­wiązałoby ich wszystkich.Jest tra­gedią ludzkości, że roz­wiązu­je ona prob­le­my kos­mo­su, za­nim jeszcze roz­wiązała prob­le­my ziemskie.Rządo­we roz­wiąza­nie prob­lemów są zwyk­le równie złe jak sam problem. The go­ver­nment so­lution to a prob­lem is usual­ly as bad as the prob­lem. (ang.) Al­ko­hol czy nar­ko­ty­ki - to nie ucie­czka od prob­lemów, a jeszcze gor­szy prob­lem, le­piej wal­czyć do końca niż się pod­dać i stoczyć.