Obłęd u jednostki jest czymś rzadkim - atoli u grup, stronnictw, ludów i epok regułą.


obłęd-u-jednostki-jest-czymś-rzadkim-atoli-u-grup-stronnictw-ludów-i-epok-regułą
friedrich nietzscheobłędjednostkijestczymśrzadkimatoligrupstronnictwludówepokregułąobłęd uu jednostkijednostki jestjest czymśczymś rzadkimrzadkimatoliatoli uu grupludów ii epokepok regułąobłęd u jednostkiu jednostki jestjednostki jest czymśjest czymś rzadkimczymś rzadkimatoli uatoli u grupludów i epoki epok regułąobłęd u jednostki jestu jednostki jest czymśjednostki jest czymś rzadkimjest czymś rzadkimatoli u grupludów i epok regułąobłęd u jednostki jest czymśu jednostki jest czymś rzadkimjednostki jest czymś rzadkim

Prawdziwe powołanie naukowe jest czymś niezwykle cennym i kruchym; głupotą i zbrodnią jest pozwolić się marnować tym rzadkim skarbom. -Maria Skłodowska - Curie
prawdziwe-powołanie-naukowe-jest-czymś-niezwykle-cennym-i-kruchym-głupotą-i-zbrodnią-jest-pozwolić-ę-marnować-tym-rzadkim-skarbom
Życie większości ludzi jest bezpośrednim odzwierciedleniem ich grup koleżeńskich. -Anthony Robbins
Życie-większoś-ludzi-jest-bezpośrednim-odzwierciedleniem-ich-grup-koleżeńskich
Wyjątek, który jest regułą, potwierdza się sam. -Urszula Zybura
wyjątek-który-jest-regułą-potwierdza-ę-sam
Nie ma teorii - wystarczy zrozumieć, że przyjemność jest regułą. -Klaudiusz Debussy
nie-teorii-wystarczy-zrozumieć-że-przyjemność-jest-regułą