Obłęd u jednostki jest czymś rzadkim - atoli u grup, stronnictw, ludów i epok regułą.


obłęd-u-jednostki-jest-czymś-rzadkim-atoli-u-grup-stronnictw-ludów-i-epok-regułą
friedrich nietzscheobłędjednostkijestczymśrzadkimatoligrupstronnictwludówepokregułąobłęd uu jednostkijednostki jestjest czymśczymś rzadkimrzadkimatoliatoli uu grupludów ii epokepok regułąobłęd u jednostkiu jednostki jestjednostki jest czymśjest czymś rzadkimczymś rzadkimatoli uatoli u grupludów i epoki epok regułąobłęd u jednostki jestu jednostki jest czymśjednostki jest czymś rzadkimjest czymś rzadkimatoli u grupludów i epok regułąobłęd u jednostki jest czymśu jednostki jest czymś rzadkimjednostki jest czymś rzadkim

Prawdziwe powołanie naukowe jest czymś niezwykle cennym i kruchym; głupotą i zbrodnią jest pozwolić się marnować tym rzadkim skarbom.Najmniejsza zaś z cnót lepszą jest atoli od pięknych manier.Życie większości ludzi jest bezpośrednim odzwierciedleniem ich grup koleżeńskich.Wyjątek, który jest regułą, potwierdza się sam.Nie ma teorii - wystarczy zrozumieć, że przyjemność jest regułą.Mil­cze­nie ludów jest lek­cją dla królów.