obłędna refleksja pojednania myśli zam­kniętej pod życiorysem spektakli ce­leb­rujących od­wie­czne przemijanie... nad skraw­kiem po­ran­ne­go światła w jut­rzen­ce po­zamy­kanych myśli i natchnień świętej z otoczenia dyskusji gdzie niewidzial­ny ele­ment pozostawia wiele do życzenia dla układan­ki z kazania puzzle 


obłędna-refleksja-pojednania-myśli-zam­kniętej-pod-życiorysem-spektakli-­leb­rujących-od­wie­czne-przemijanie-nad-skraw­kiem
rewizor102obłędnarefleksjapojednaniamyślizam­kniętejpodżyciorysemspektaklice­leb­rującychod­wie­czneprzemijanienadskraw­kiempo­ran­ne­goświatłajut­rzen­cepo­zamy­kanychnatchnieńświętejz otoczeniadyskusjigdzieniewidzial­nyele­mentpozostawiawieledo życzeniadlaukładan­kiz kazaniapuzzle obłędna refleksjarefleksja pojednaniapojednania myślimyśli zam­kniętejzam­kniętej podpod życiorysemżyciorysem spektaklispektakli ce­leb­rującychce­leb­rujących od­wie­czneod­wie­czne przemijanieprzemijanie nadnad skraw­kiemskraw­kiem po­ran­ne­gopo­ran­ne­go światłaświatła ww jut­rzen­cejut­rzen­ce po­zamy­kanychpo­zamy­kanych myślimyśli ii natchnieńnatchnień świętejświętej z otoczeniaz otoczenia dyskusjidyskusji gdziegdzie niewidzial­nyniewidzial­ny ele­mentele­ment pozostawiapozostawia wielewiele do życzeniado życzenia dladla układan­kiukładan­ki z kazaniaz kazania puzzle obłędna refleksja pojednaniarefleksja pojednania myślipojednania myśli zam­kniętejmyśli zam­kniętej podzam­kniętej pod życiorysempod życiorysem spektakliżyciorysem spektakli ce­leb­rującychspektakli ce­leb­rujących od­wie­cznece­leb­rujących od­wie­czne przemijanieod­wie­czne przemijanie nadprzemijanie nad skraw­kiemnad skraw­kiem po­ran­ne­goskraw­kiem po­ran­ne­go światłapo­ran­ne­go światła wświatła w jut­rzen­cew jut­rzen­ce po­zamy­kanychjut­rzen­ce po­zamy­kanych myślipo­zamy­kanych myśli imyśli i natchnieńi natchnień świętejnatchnień świętej z otoczeniaświętej z otoczenia dyskusjiz otoczenia dyskusji gdziedyskusji gdzie niewidzial­nygdzie niewidzial­ny ele­mentniewidzial­ny ele­ment pozostawiaele­ment pozostawia wielepozostawia wiele do życzeniawiele do życzenia dlado życzenia dla układan­kidla układan­ki z kazaniaukładan­ki z kazania puzzle 

Pod­stawą naszej cy­wili­zac­ji jest wol­ność każde­go do myśli, wie­rzeń, opi­nii, pra­cy, rozrywki.Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada.A to wszys­tko dla­tego, że wo­limy życie w nadziei na per­fekcyj­ny mo­ment, który ideali­zuje­my bar­dziej z każdą nad­chodzącą mi­nutą od poświęce­nia bez­pie­czne­go snu dla możli­wości odrzucenia.Met­ro: pośpie­szne mi­janie się ludzi. Twarze zam­knięte, nie­czy­tel­ne. Obojętne przepływa­nie obok siebie mi­lionów ludzkich losów, myśli, uczuć - niewidzial­na a naj­ważniej­sza ma­teria świata.cześć to ja ele­ment wszechświata żegnam każde­go dnia po jed­nej cząstce własnej roz­pa­dam się dlaczego tracę to sku­tecznie zabija cześć to ja po­woli gasnący ele­ment wszechświata aspect ko­lej­ne­go wcielenia myśli w kon­kretną rzeczywistość to no­wy człowiek po­rusza la­winę myślenia wprowadzając następny ele­ment entropii zwiększający chaos istnienia pow­sta­je nowy ob­raz życia jed­ne­go człowieka od­bi­jające­go się od węzłów przeznaczenia *** Dział: Dy­wagac­je filozoficzne *** Zbig­niew Małecki