Obłuda mówi z ręką na sercu.


obłuda-mówi-z ręką-na sercu
adolf jończykobłudamówiz rękąna sercuobłuda mówimówi z rękąz ręką na sercuobłuda mówi z rękąmówi z ręką na sercuobłuda mówi z ręką na sercu

Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.W pełnym sercu jest miejsce na wszystko, a w pustym sercu nie ma miejsca na nic.Obłuda jest hołdem, jaki występek oddaje cnocie.Obłuda i spryt to dwa najważniejsze składniki inteligencji głupców.Bez Niego nie pot­ra­fiła już być ko­bietą, dla­tego stała się pot­wo­rem. Głod­na miłości, z mężem na kar­ku, de­lek­to­wała się wy­myślo­nym ado­rato­rem. W potędze swo­jej wo­li - nieugiętej, gnębiła za­kocha­ne ko­biety, to dla niej naj­bar­dziej fas­cy­nujące zajęcie. Roz­marzo­na o aniele i ślub­nym ko­bier­cu, ręką diabła maczała nóż w przy­jaciół sercu.