Oba­lać pra­wa us­ta­nawiając no­we - oto dowód siły.


oba­ć-pra­wa-us­­nawiając-no­we- oto-dowód-ły
kung-sun jangoba­laćpra­waus­ta­nawiającno­we otodowódsiłyoba­lać pra­wapra­wa us­ta­nawiającus­ta­nawiając no­we oto dowóddowód siłyoba­lać pra­wa us­ta­nawiającpra­wa us­ta­nawiając no­we oto dowód siłyoba­lać pra­wa us­ta­nawiając no­we

...su­mienie to fałszy­we narzędzie tych, którzy rządzą światem, us­ta­nawiając je­go pra­wa i religie.Rozmawiano o istnieniu Boga. Powiedziałem: Dos­ko­nałość ja­ko cel, ja­ko wzór, ja­ko opar­cie w wal­ce życiowej, wzniosłość, ja­ko dowód bos­kiego pochodze­nia – oto całe chrześci­jaństwo w streszczeniu.Oba­wa przed pow­ro­tem do przeszłości, a za­razem oba­wa stra­ty te­go co się budowało...Pra­ca bo­gaci każde­go, le­nis­two ok­ra­da wszys­tkich. Oto pod­sta­wowa między ni­mi różnica.Naj­pierw pra­wa człowieka... Te­raz pra­wa zwierząt. Po­tem pra­wa roślin! Później pra­wa mik­robów!!! CZY ONI KIEDYŚ SKOŃCZĄ!!!!???