Oba­wiamy się na­miętności i wyśmiewa­my tych, co za bar­dzo kochają. I na­dal tęskni­my za uczuciem.


oba­wiamy ę-na­miętnoś-i wyśmiewa­my-tych-co za bar­dzo-kochają-i na­dal-tęskni­my-za uczuciem
jeanette wintersonoba­wiamy sięna­miętnościi wyśmiewa­mytychco za bar­dzokochająi na­daltęskni­myza uczuciemoba­wiamy się na­miętnościna­miętności i wyśmiewa­myi wyśmiewa­my tychco za bar­dzo kochająi na­dal tęskni­mytęskni­my za uczuciemoba­wiamy się na­miętności i wyśmiewa­myna­miętności i wyśmiewa­my tychi na­dal tęskni­my za uczuciemoba­wiamy się na­miętności i wyśmiewa­my tych

- Ogień i wo­da - rzekł - nie za bar­dzo się kochają. Ale jeśli już się kochają, to na­miętną miłością.Jak in­ni kawę lub herbatę, Mleczysław tyl­ko mle­ko pija. Jesienią, zimą, wiosną, latem. Pod­chodzi z tej spec­jalnej rasy, która nie tęskni do kiełbasy, ale na milę, z bar­dzo daleka, pot­ra­fi wyczuć mi­seczkę mleka. Bar­dzo mu zaw­sze mle­ko smakuje, za­pew­nić wszys­tkich mogę - i na­wet po no­cach się oblizuje pat­rząc na Mleczną Drogę. ® by Mrs Vercetti Za­pyta­no New­to­na, czy dużo cza­su zajęło mu sfor­mułowa­nie od­kry­tych przez niego praw. Odpowiedział: - Od­kry­te prze­ze mnie pra­wa są bar­dzo pros­te. For­mułowałem je szyb­ko, ale przed­tem bar­dzo długo myślałem.Naj­bar­dziej oba­wiam się tych, którzy dob­ro czy­nią ze strachu. Kiedy staną się zła zakład­ni­kiem - kwes­tią je­dynie czasu… Mówi się, że kobiety kochają tych, którzy je kochają. To nieprawda. Ulegają one temu, kto im to mówi.Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać.