Obawiam się, że przepaść pomiędzy rzeczywistymi odczuciami społeczeństwa i niemożliwością ich wyrażenia za pomocą polityki może stać się czymś bardzo groźnym. Zwłaszcza jeśli z góry uznamy, że nie ma na to żadnej rady. Na tym polega mój problem z dzisiejszą demokracją, a nie na totalitarnym marzeniu, o które podejrzewają mnie strażnicy prawomyślności.


obawiam-ę-że-przepaść-pomiędzy-rzeczywistymi-odczuciami-społeczeństwa-i-niemożliwośą-ich-wyrażenia-za-pomocą-polityki-może-stać-ę
slavoj Žižekobawiamsiężeprzepaśćpomiędzyrzeczywistymiodczuciamispołeczeństwaniemożliwościąichwyrażeniazapomocąpolitykimożestaćsięczymśbardzogroźnymzwłaszczajeśligóryuznamynienatożadnejradynatympolegamójproblemdzisiejsządemokracjątotalitarnymmarzeniuktórepodejrzewająmniestrażnicyprawomyślnościobawiam sięże przepaśćprzepaść pomiędzypomiędzy rzeczywistymirzeczywistymi odczuciamiodczuciami społeczeństwaspołeczeństwa ii niemożliwościąniemożliwością ichich wyrażeniawyrażenia zaza pomocąpomocą politykipolityki możemoże staćstać sięsię czymśczymś bardzobardzo groźnymzwłaszcza jeślijeśli zz górygóry uznamyże nienie mama nażadnej radyna tymtym polegapolega mójmój problemproblem zz dzisiejsządzisiejszą demokracjąnie nana totalitarnymtotalitarnym marzeniuo którektóre podejrzewająpodejrzewają mniemnie strażnicystrażnicy prawomyślnościże przepaść pomiędzyprzepaść pomiędzy rzeczywistymipomiędzy rzeczywistymi odczuciamirzeczywistymi odczuciami społeczeństwaodczuciami społeczeństwa ispołeczeństwa i niemożliwościąi niemożliwością ichniemożliwością ich wyrażeniaich wyrażenia zawyrażenia za pomocąza pomocą politykipomocą polityki możepolityki może staćmoże stać sięstać się czymśsię czymś bardzoczymś bardzo groźnymzwłaszcza jeśli zjeśli z góryz góry uznamyże nie manie ma nana to żadnejna tym polegatym polega mójpolega mój problemmój problem zproblem z dzisiejsząz dzisiejszą demokracjąa nie nanie na totalitarnymna totalitarnym marzeniuo które podejrzewająktóre podejrzewają mniepodejrzewają mnie strażnicymnie strażnicy prawomyślności

Zazwyczaj prosi się o rady, by ich nie słuchać albo jeśli się ich słucha, to po to jedynie, by móc się gniewać później na tego, kto rady udzielił.Czuję że zaczy­nam spa­dać w przepaść, pochłonie mnie ot­chłań a może ulecę i spoj­rzę na nią z góry. Czas pokaże.Miłości, choć jest darem, można się uczyć. Głównym problemem miłości nie jest problem Każdy może stać się młodym, ale musi się w tym przez bardzo wiele lat zaprawiać.Są takie pytania, które padają nieoczekiwanie i zostają w pamięci bardzo długo, kto wie, może przez całe życie. Są bardzo proste i człowiek dziwi się czasem, że sam ich sobie nie zadał. Bo od takich pytań wszystko powinno się zaczynać.Długo się nie widzieliśmy. Ja­koś mnie to nie rusza. Przez to nie lu­bię Cię bar­dziej ani mniej. Jas­ne że wo­lałabym abyś był przy mnie zawsze. Ale czy to jest ta miłość?? Ta na którą cze­kałam całe życie?? Może na tym ona polega?? Może tak po­win­no być??- Wza­jem­na tęskno­ta tłumiona w sobie. Miłość chy­ba tym się objawia...