Obecnie kładzie się większy nacisk na wiedzę człowieka niż na jego charakter.


obecnie-kładzie-ę-większy-nacisk-na-wiedzę-człowieka-ż-na-jego-charakter
ilia erenburgobecniekładziesięwiększynacisknawiedzęczłowiekaniżjegocharakterobecnie kładziekładzie sięsię większywiększy nacisknacisk nana wiedzęwiedzę człowiekaczłowieka niżniż nana jegojego charakterobecnie kładzie siękładzie się większysię większy naciskwiększy nacisk nanacisk na wiedzęna wiedzę człowiekawiedzę człowieka niżczłowieka niż naniż na jegona jego charakterobecnie kładzie się większykładzie się większy nacisksię większy nacisk nawiększy nacisk na wiedzęnacisk na wiedzę człowiekana wiedzę człowieka niżwiedzę człowieka niż naczłowieka niż na jegoniż na jego charakterobecnie kładzie się większy naciskkładzie się większy nacisk nasię większy nacisk na wiedzęwiększy nacisk na wiedzę człowiekanacisk na wiedzę człowieka niżna wiedzę człowieka niż nawiedzę człowieka niż na jegoczłowieka niż na jego charakter

Charakter człowieka jest jego przeznaczeniem.Ludzie nie są gorsi niż dawniej, tylko sprawozdawczość na temat jego poczynań jest obecnie dokładniejsza.Mądrość człowieka rozpoznaje się lepiej po jego pytaniach, niż po jego odpowiedziach.Dbaj bardziej o swój prawdziwy charakter niż o reputację, gdyż twój charakter mówi prawdę o tobie, podczas gdy reputacja to tylko cudza o tobie opinia.Lep­szy dob­ry za­miar bez re­zul­ta­tu, niż suk­ces wy­muszo­ny przez nacisk. Z cyk­lu po­wieści Boję się człowieka czerpiącego wiedzę z jednej książki.