Obecnie nie można wierzyć temu, co piszą gazety. Nawet prawda, gdy się do nich dostanie, wydaje się podejrzana.


obecnie-nie-można-wierzyć-temu-co-piszą-gazety-nawet-prawda-gdy-ę-do-nich-dostanie-wydaje-ę-podejrzana
thomas jeffersonobecnieniemożnawierzyćtemucopiszągazetynawetprawdagdysiędonichdostaniewydajepodejrzanaobecnie nienie możnamożna wierzyćwierzyć temuco pisząpiszą gazetynawet prawdagdy sięsię dodo nichnich dostaniewydaje sięsię podejrzanaobecnie nie możnanie można wierzyćmożna wierzyć temuco piszą gazetygdy się dosię do nichdo nich dostaniewydaje się podejrzanaobecnie nie można wierzyćnie można wierzyć temugdy się do nichsię do nich dostanieobecnie nie można wierzyć temugdy się do nich dostanie

Obec­nie nie można wie­rzyć te­mu, co piszą ga­zety. Na­wet praw­da, gdy się do nich dos­ta­nie, wy­daje się podejrzana.Żenić się należy w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy, gdy dostanie złą, może się stać filozofem.Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie.Należy wierzyć jedynie temu, cośmy doskonale poznali i w co nie można wątpić.Z miłością dzieje się obecnie jak z duchami - odkąd przestano w wierzyć, nikomu się już nie ukazują.Z miłością dzieje się obecnie jak z duchami - odkąd przestano w nie wierzyć, nikomu się już nie pokazują.