Obel­gi nie trze­ba wca­le wyk­rzyczeć, aby mogła zra­nić do krwi; przy­sięgi nie trze­ba wyszep­tać, aby ktoś w nią uwierzył.


obel­gi-nie trze­ba-wca­-wyk­rzyczeć-aby mogła-zra­ć-do krwi-przy­ęgi-nie trze­ba-wyszep­ć-aby ktoś-w ą-uwierzył
jodi picoultobel­ginie trze­bawca­lewyk­rzyczećaby mogłazra­nićdo krwiprzy­sięgiwyszep­taćaby ktośw niąuwierzyłobel­gi nie trze­banie trze­ba wca­lewca­le wyk­rzyczećaby mogła zra­nićzra­nić do krwiprzy­sięgi nie trze­banie trze­ba wyszep­taćaby ktoś w niąw nią uwierzyłobel­gi nie trze­ba wca­lenie trze­ba wca­le wyk­rzyczećaby mogła zra­nić do krwiprzy­sięgi nie trze­ba wyszep­taćaby ktoś w nią uwierzyłobel­gi nie trze­ba wca­le wyk­rzyczeć

Trze­ba być sa­mot­ni­kiem, aby czuć włas­ne ser­ce i aby kochać; ale trze­ba być światow­cem, aby mieć po­wodze­nie w miłości.Niektóre uczu­cia mu­simy wyk­rzyczeć, bo inaczej wy­buchniemy. Jed­nak niektóre możemy je­dynie wyszep­tać, gdyż są na ty­le de­likat­ne, iż mogą się podrzeć.Mężczyz­na nie lu­bi, aby w do­mu był ktoś nud­niej­szy od niego. Trze­ba na to bar­dzo uważać.Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.Trze­ba pra­cy, aby wy­razić prawdę, a także, aby ją przyjąć.Cza­sami trze­ba przes­tać marzyć i zejść na ziemię, aby zna­leźć się w praw­dzi­wym niebie.