Obfitość zakazanych owoców dowodzi, że nie jesteśmy w raju.


obfitość-zakazanych-owoców-dowodzi-że-nie-jesteśmy-w-raju
robert karpaczobfitośćzakazanychowocówdowodziżeniejesteśmyrajuobfitość zakazanychzakazanych owocówowoców dowodziże nienie jesteśmyjesteśmy ww rajuobfitość zakazanych owocówzakazanych owoców dowodziże nie jesteśmynie jesteśmy wjesteśmy w rajuobfitość zakazanych owoców dowodziże nie jesteśmy wnie jesteśmy w rajuże nie jesteśmy w raju

Demokracja stara się realizować ideał mas: Darmową Obfitość Tandety. Obfitość Tandety już mamy - ale Darmowość pozostaje iluzją.To, że jest nam dobrze, kiedy kochamy i kiedy jesteśmy kochani, dowodzi, że dobro naszego życia tkwi tylko w miłości.To że jest nam dobrze, kiedy kochamy i kiedy jesteśmy kochani, dowodzi, że dobro naszego życia tkwi tylko w miłości.Jesteśmy bez ambicji. Pan Bóg wypędził naszych praojców z raju, a my ciągle chcemy tam powrócić.Obfitość budzi przesyt.Obfitość czyni mnie biedakiem.