Obiektywizm... Dziec­ko pychy i obłudy. Je­go ulu­biona za­baw­ka to ka­rabin maszynowy. Gdy do­rośnie, chce zos­tać Bogiem.


obiektywizm-dziec­ko-pychy-i obłudy-je­go-ulu­biona-za­baw­ka-to ka­rabin-maszynowy-gdy-do­rośnie-chce-zos­ć-bogiem
papillondenuitobiektywizmdziec­kopychyi obłudyje­goulu­bionaza­baw­kato ka­rabinmaszynowygdydo­rośniechcezos­taćbogiemobiektywizm dziec­kodziec­ko pychypychy i obłudyje­go ulu­bionaulu­biona za­baw­kaza­baw­ka to ka­rabinto ka­rabin maszynowygdy do­rośniechce zos­taćzos­tać bogiemobiektywizm dziec­ko pychydziec­ko pychy i obłudyje­go ulu­biona za­baw­kaulu­biona za­baw­ka to ka­rabinza­baw­ka to ka­rabin maszynowychce zos­tać bogiemobiektywizm dziec­ko pychy i obłudyje­go ulu­biona za­baw­ka to ka­rabinulu­biona za­baw­ka to ka­rabin maszynowyje­go ulu­biona za­baw­ka to ka­rabin maszynowy

`Są ta­kie chwi­le, że mam wrażenie, że wszys­cy się ode mnie odwracają.. Ulu­biona piosen­ka nie działa tak us­po­kajająco jak zwykle.. Ulu­biona cze­kola­da nie jest tak trus­kawko­wa jak zawsze.. A ulu­biony ty nie jes­teś sobą ! Był czas, gdy ak­torki chciały zos­tać gwiaz­da­mi; te­raz ma­my co­raz więcej gwiazd, które chciałyby zos­tać aktorkami.Al­bert Ein­stein i Mark Twain pod ko­niec swo­jego życia porzu­cili wiarę w ludzkość, i to po­mimo te­go, że Twaino­wi nie da­ne było oglądać hor­ro­ru I Woj­ny Świato­wej. Woj­na stała się dzi­siaj formą te­lewi­zyj­ne­go prog­ra­mu roz­rywko­wego, a tym, co uczy­niło I Wojnę Światową tak wciągającą były dwa ame­rykańskie wy­nalaz­ki: drut kol­czas­ty i ka­rabin maszynowy.nie mo­ge czekać bo wiesz, życie jest jak­by kruche troszkę jak ulu­biona por­ce­lana ma­my troszkę jak za­mek z pias­ku troszkę jak piek­na miłość więc wiesz nie mo­ge czekac spieszę sie na miłość do mo­jej ulu­bionej por­ce­lano­wo pias­ko­wiej miłości zwanej tytuł Dziś trze­ba być uczo­nym, jeśli chce się zos­tać zabójcą.Gdy na­ruszy się de­likatną kon­struk­cję dziec­ka, jak do­rośnie na­dal będzie bu­dowało tyl­ko dom­ki z kart...