Oblubienica: Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo miłość jest mocna jak śmierć, a zazdrość twarda jak otchłań; pochodnie jej są z ognia i płomieni. Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał za miłość wszystką majętność domu swego, wzgardzi nią jako nicością. Odpuszczone jej grzechy, których było wiele, bo wiele kochała.


oblubienica-przyłóż-mię-jako-pieczęć-do-serca-twego-jako-pieczęć-do-ramienia-twego-bo-miłość-jest-mocna-jak-śmierć-a-zazdrość-twarda
bibliaoblubienicaprzyłóżmięjakopieczęćdosercatwegoramieniatwegobomiłośćjestmocnajakśmierćzazdrośćtwardaotchłańpochodniejejogniapłomieniwodymnogieniemogłyugasićmiłościrzekizatopiąjejchoćbyczłowiekdałzawszystkąmajętnośćdomuswegowzgardziniąnicościąodpuszczonegrzechyktórychbyłowielewielekochałaprzyłóż mięmię jakojako pieczęćpieczęć dodo sercaserca twegojako pieczęćpieczęć dodo ramieniaramienia twegobo miłośćmiłość jestjest mocnamocna jakjak śmierćzazdrość twardatwarda jakjak otchłańpochodnie jejjej sąz ogniaognia ii płomieniwody mnogiemnogie nienie mogłymogły ugasićugasić miłościmiłości ii rzekirzeki nienie zatopiązatopią jejchoćby człowiekczłowiek dałdał zaza miłośćmiłość wszystkąwszystką majętnośćmajętność domudomu swegowzgardzi niąnią jakojako nicościąodpuszczone jejjej grzechyktórych byłobyło wielebo wielewiele kochałaprzyłóż mię jakomię jako pieczęćjako pieczęć dopieczęć do sercado serca twegojako pieczęć dopieczęć do ramieniado ramienia twegobo miłość jestmiłość jest mocnajest mocna jakmocna jak śmierća zazdrość twardazazdrość twarda jaktwarda jak otchłańpochodnie jej sąjej są zsą z ogniaz ognia iognia i płomieniwody mnogie niemnogie nie mogłynie mogły ugasićmogły ugasić miłościugasić miłości imiłości i rzekii rzeki nierzeki nie zatopiąnie zatopią jejchoćby człowiek dałczłowiek dał zadał za miłośćza miłość wszystkąmiłość wszystką majętnośćwszystką majętność domumajętność domu swegowzgardzi nią jakonią jako nicościąodpuszczone jej grzechyktórych było wielebo wiele kochała

Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćbyś dał za nią całe swe mienie, ona wzgardzi nim jak nicością.I cóż to musi być za szczęście nad szczęściem móc powiedzieć drugiemu człowiekowi: przyłożę cię jako pieczęć do serca swego, jako pieczęć do ramienia swego.Mocna jest jako śmierć miłość, twarda jako piekło jest zazdrość.Mocna jako śmierć jest miłość, twarda jako piekło jest zazdrość.Muzykę ludową swego kraju trzeba traktować tylko jako bazę; nigdy jako środek pisania i stylu. Kochajcie ją namiętnie, jak tylko chcecie, ale strójcie jej w szkolne mundurki, nie nakładajcie jej złoconych binokli.Nie słuchaj chytrości niewieściej, bo jako plastr miodu jej wargi, a gardło jej gładsze niż oliwa; lecz ostatnie jej rzeczy gorzkie jak piołun i ostre jak miecz.