…obo­wiązującą w naszych cza­sach Bib­lię złożyli i zre­dago­wali ludzie, który­mi kiero­wały względy po­lityczne – chcieli wyp­ro­mować bos­kość człowieka o imieniu Je­zus Chrys­tus i wy­korzys­tać je­go wpływy, by umoc­nić fun­da­men­ty swo­jej władzy.


obo­wiązującą-w naszych-cza­sach-bib­lię-złożyli-i zre­dago­wali-ludzie-który­mi-kiero­wały-względy-po­lityczne- chcieli
b » dan brown » kod leonarda da vinci…obo­wiązującąw naszychcza­sachbib­lięzłożylii zre­dago­waliludziektóry­mikiero­waływzględypo­lityczne– chcieliwyp­ro­mowaćbos­kośćczłowiekao imieniuje­zuschrys­tusi wy­korzys­taćje­gowpływyby umoc­nićfun­da­men­tyswo­jejwładzy…obo­wiązującą w naszychw naszych cza­sachcza­sach bib­liębib­lię złożylizłożyli i zre­dago­walii zre­dago­wali ludziektóry­mi kiero­wałykiero­wały względywzględy po­litycznepo­lityczne – chcieli– chcieli wyp­ro­mowaćwyp­ro­mować bos­kośćbos­kość człowiekaczłowieka o imieniuo imieniu je­zusje­zus chrys­tuschrys­tus i wy­korzys­taći wy­korzys­tać je­goje­go wpływyby umoc­nić fun­da­men­tyfun­da­men­ty swo­jejswo­jej władzy…obo­wiązującą w naszych cza­sachw naszych cza­sach bib­lięcza­sach bib­lię złożylibib­lię złożyli i zre­dago­walizłożyli i zre­dago­wali ludziektóry­mi kiero­wały względykiero­wały względy po­litycznewzględy po­lityczne – chcielipo­lityczne – chcieli wyp­ro­mować– chcieli wyp­ro­mować bos­kośćwyp­ro­mować bos­kość człowiekabos­kość człowieka o imieniuczłowieka o imieniu je­zuso imieniu je­zus chrys­tusje­zus chrys­tus i wy­korzys­taćchrys­tus i wy­korzys­tać je­goi wy­korzys­tać je­go wpływyby umoc­nić fun­da­men­ty swo­jejfun­da­men­ty swo­jej władzy

Praw­da jest niez­niszczal­nym fun­da­men­tem fun­da­men­tu wszel­kich fun­da­mentów, i nie trze­ba jej bro­nić i udo­wad­niać jej istnienia. -Janet Frame
praw­da-jest niez­niszczal­nym-fun­da­men­tem-fun­da­men­-wszel­kich-fun­da­mentów-i nie trze­ba-jej-bro­ć-i udo­wad­niać-jej
Na­wet Je­zus Chrys­tus, gdy­by Go nie uk­rzyżowa­no, zacząłby się kiedyś powtarzać. -Kurt Vonnegut
na­wet-je­zus-chrys­tus-gdy­by-go nie uk­rzyżowa­no-zacząłby ę-kiedyś-powtarzać
Ludzie, którzy przes­tają wie­rzyć w Bo­ga, lub bos­kość, na­dal jed­nak wierzą w diabła. Zło jest zaw­sze możli­we. A bos­kość jest od­wie­cznie trud­na do pojęcia. -Luanne Rice
ludzie-którzy-przes­tają-wie­rzyć-w bo­ga-lub-bos­kość-na­dal-jed­nak-wierzą-w diabła-zło jest zaw­sze-możli­we-a bos­kość