Obojętnie w kim człowiek za­kocha się pier­wszą miłością- nie po­kocha, ale właśnie za­kocha się- ten ktoś zaw­sze w końcu go rozzłości, bo nie można zacho­wywać się wo­bec niego rozsądnie. Możesz osied­lić się w zu­pełnie in­nym miej­scu, możesz być szczęśli­wy, ale ten, kto odeb­rał ci ser­ce, po­siada os­ta­teczną przewagę.


obojętnie-w kim-człowiek-za­kocha ę-pier­wszą-miłośą-nie po­kocha-ale-właśnie-za­kocha-ę-ten-ktoś-zaw­sze-w końcu-go rozzłoś
jeanette wintersonobojętniew kimczłowiekza­kocha siępier­wsząmiłościąnie po­kochaalewłaśnieza­kochasiętenktośzaw­szew końcugo rozzłościbo nie możnazacho­wywać sięwo­becniegorozsądniemożesz osied­lić sięw zu­pełniein­nymmiej­scumożeszbyćszczęśli­wytenktoodeb­rałci ser­cepo­siadaos­ta­tecznąprzewagęobojętnie w kimw kim człowiekczłowiek za­kocha sięza­kocha się pier­wsząpier­wszą miłościąale właśniewłaśnie za­kochaza­kocha sięten ktośktoś zaw­szezaw­sze w końcuw końcu go rozzłościbo nie można zacho­wywać sięzacho­wywać się wo­becwo­bec niegoniego rozsądniemożesz osied­lić się w zu­pełniew zu­pełnie in­nymin­nym miej­scumożesz byćbyć szczęśli­wyale tenkto odeb­rałodeb­rał ci ser­cepo­siada os­ta­tecznąos­ta­teczną przewagęobojętnie w kim człowiekw kim człowiek za­kocha sięczłowiek za­kocha się pier­wsząza­kocha się pier­wszą miłościąale właśnie za­kochawłaśnie za­kocha sięten ktoś zaw­szektoś zaw­sze w końcuzaw­sze w końcu go rozzłościbo nie można zacho­wywać się wo­beczacho­wywać się wo­bec niegowo­bec niego rozsądniemożesz osied­lić się w zu­pełnie in­nymw zu­pełnie in­nym miej­scumożesz być szczęśli­wykto odeb­rał ci ser­cepo­siada os­ta­teczną przewagę

W młodości kocha się ko­biety, które przy­pomi­nają tę pier­wszą, po­tem kocha się je dla­tego, że różnią się między sobą. -Gustaw Flaubert
w młodoś-kocha ę-ko­biety-które-przy­pomi­nają-tę pier­wszą-po­tem-kocha ę- dla­tego-że różą ę-między-sobą
Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę. -Epiktet z Hierapolis
nie-może-kochać-ludzi-kto-kocha-pieniądze-rozkosz-i-władzę-ten-kocha-ludzi-prawdziwie-kto-kocha-cnotę
Kto jest przyjacielem ten kocha ale nie każdy kto kocha jest też przyjacielem. -Seneka
kto-jest-przyjacielem-ten-kocha-ale-nie-każdy-kto-kocha-jest-też-przyjacielem