Obojętność pot­ra­fi za­bić na­wet naj­większe uczucie...


obojętność-pot­ra­fi-za­bić-na­wet-naj­większe-uczucie
majka_majdanobojętnośćpot­ra­fiza­bićna­wetnaj­większeuczucieobojętność pot­ra­fipot­ra­fi za­bićza­bić na­wetna­wet naj­większenaj­większe uczucieobojętność pot­ra­fi za­bićpot­ra­fi za­bić na­wetza­bić na­wet naj­większena­wet naj­większe uczucieobojętność pot­ra­fi za­bić na­wetpot­ra­fi za­bić na­wet naj­większeza­bić na­wet naj­większe uczucieobojętność pot­ra­fi za­bić na­wet naj­większepot­ra­fi za­bić na­wet naj­większe uczucie

Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie... -AgniM
słowa-są niczym-cegły-jed­no-pot­ra­fi-za­bić-al­bo-zro­bić-ranę-na całe-życie-używaj mądrze-swo­jego-języ­ka-by nie ro­bić
Na­wet naj­większe pus­ty­nie mają swoją wiosnę, choćby naj­krótszą i niedostrzegalną. -Ivo Andrić
na­wet-naj­większe-pus­ty­nie-mają-swoją-wiosnę-choćby-naj­krótszą-i niedostrzegalną
Kiedy ludzie się kochają, wszys­tko będą ro­bić z miłości. Te naj­większe podłości też. -Gabriel Laub
kiedy-ludzie ę-kochają-wszys­tko-będą-ro­bić-z miłoś-te naj­większe-podłoś-też
Naj­większe poczu­cie hu­moru ma ten, który pot­ra­fi śmiać się sam z siebie. -Molier
naj­większe-poczu­cie-hu­moru- ten-który-pot­ra­fi-śmiać ę-sam-z siebie
Nie ma nic większe­go niż praw­da i na­wet naj­mniej­sza praw­da jest wielka. -Johann Wolfgang Goethe
nie- nic-większe­go-ż-praw­da-i na­wet-naj­mniej­sza-praw­da-jest wielka