Obserwujemy się cztery tygodnie, kochamy się cztery miesiące, kłócimy się cztery lata, tolerujemy się czterdzieści lat, a dzieci zaczynają od początku.


obserwujemy-ę-cztery-tygodnie-kochamy-ę-cztery-miesią-kłócimy-ę-cztery-lata-tolerujemy-ę-czterdzieś-lat-a-dzieci-zaczynają-od-początku
hipolit taineobserwujemysięczterytygodniekochamymiesiącekłócimylatatolerujemyczterdzieścilatdziecizaczynająodpoczątkuobserwujemy sięsię czterycztery tygodniekochamy sięsię czterycztery miesiącekłócimy sięsię czterycztery latatolerujemy sięsię czterdzieściczterdzieści latdzieci zaczynajązaczynają odod początkuobserwujemy się czterysię cztery tygodniekochamy się czterysię cztery miesiącekłócimy się czterysię cztery latatolerujemy się czterdzieścisię czterdzieści lata dzieci zaczynajądzieci zaczynają odzaczynają od początku

Kobiety nigdy mi nie wybaczą, że czterokrotnie się ożeniłem; mężczyźni - że cztery razy się rozwiodłem. -Sacha Guitry
kobiety-nigdy-mi-nie-wybaczą-że-czterokrotnie-ę-ożeniłem-mężczyź-że-cztery-razy-ę-rozwiodłem
Długie się zdaje kazanie przez godzinę, a niedługa uczta cztery godziny trwająca. -Piotr Skarga
długie-ę-zdaje-kazanie-przez-godzinę-a-niedługa-uczta-cztery-godziny-trwająca
Ob­serwu­jemy się czte­ry ty­god­nie, kocha­my się czte­ry miesiące, kłóci­my się czte­ry la­ta, to­leru­jemy się czter­dzieści lat, a dzieci zaczy­nają od początku. -Hipolit Taine
ob­serwu­jemy ę-czte­ry-ty­god­nie-kocha­my ę-czte­ry-miesią-kłó­my ę-czte­ry-­-to­leru­jemy ę-czter­dzieś-lat-a dzieci
Wolimy rozmawiać z ludźmi przez telefon niż w cztery oczy. Naturalny wybór samotników. Lepsza koncentracja i można skończyć kiedy się chce. -Zofia Kucówna
wolimy-rozmawiać-z-ludźmi-przez-telefon-ż-w-cztery-oczy-naturalny-wybór-samotników-lepsza-koncentracja-i-można-skończyć-kiedy-ę-chce
Ludzie są jak kwiaty - cztery miliardy Narcyzów. -Urszula Zybura
ludzie-są-jak-kwiaty-cztery-miliardy-narcyzów