obudź mnie z lo­du jak śnieżną figurkę sy­kiem wprost do ucha pod­nieś mnie dwuz­nacznie zat­rzy­maj w połowie po­między jed­nym dnem a drugim za­bierz mnie w podróż wijącym półszeptem pochodzącym z ciemności a ja zbliżę się do Ciebie niepos­trzeżenie przyz­wyczaję Cię do siebie - i ucieknę i może dam się złapać 


obudź-mnie-z lo­-jak śnieżną-figurkę-sy­kiem-wprost-do ucha-pod­nieś-mnie-dwuz­nacznie-zat­rzy­maj-w połowie-po­między-jed­nym
eshjaobudźmniez lo­dujak śnieżnąfigurkęsy­kiemwprostdo uchapod­nieśdwuz­naczniezat­rzy­majw połowiepo­międzyjed­nymdnema drugimza­bierzw podróżwijącympółszeptempochodzącymz ciemnościjazbliżę siędo ciebieniepos­trzeżenieprzyz­wyczajęciędosiebie i ucieknęmożedam sięzłapać obudź mniemnie z lo­duz lo­du jak śnieżnąjak śnieżną figurkęfigurkę sy­kiemsy­kiem wprostwprost do uchado ucha pod­nieśpod­nieś mniemnie dwuz­naczniedwuz­nacznie zat­rzy­majzat­rzy­maj w połowiew połowie po­międzypo­między jed­nymjed­nym dnemdnem a drugima drugim za­bierzza­bierz mniemnie w podróżw podróż wijącymwijącym półszeptempółszeptem pochodzącympochodzącym z ciemnościja zbliżę sięzbliżę się do ciebiedo ciebie niepos­trzeżenieniepos­trzeżenie przyz­wyczajęprzyz­wyczaję cięcię dodo siebie i ucieknę ii możemoże dam siędam się złapać obudź mnie z lo­dumnie z lo­du jak śnieżnąz lo­du jak śnieżną figurkęjak śnieżną figurkę sy­kiemfigurkę sy­kiem wprostsy­kiem wprost do uchawprost do ucha pod­nieśdo ucha pod­nieś mniepod­nieś mnie dwuz­naczniemnie dwuz­nacznie zat­rzy­majdwuz­nacznie zat­rzy­maj w połowiezat­rzy­maj w połowie po­międzyw połowie po­między jed­nympo­między jed­nym dnemjed­nym dnem a drugimdnem a drugim za­bierza drugim za­bierz mnieza­bierz mnie w podróżmnie w podróż wijącymw podróż wijącym półszeptemwijącym półszeptem pochodzącympółszeptem pochodzącym z ciemnościz ciemności a jaa ja zbliżę sięja zbliżę się do ciebiezbliżę się do ciebie niepos­trzeżeniedo ciebie niepos­trzeżenie przyz­wyczajęniepos­trzeżenie przyz­wyczaję cięprzyz­wyczaję cię docię do siebie i ucieknę i możei może dam sięmoże dam się złapać 

Możesz mi po­wie­dzieć kim jes­teś i jak działasz, WYTŁUMACZ MI proszę BO SPA­DAM w ot­chłań który mnie pochłania zat­rzy­maj mnie proszę i wytłumacz,jak działasz... -kati12
możesz-mi po­wie­dzieć-kim-jes­teś-i jak działasz-wytŁumacz-mi proszę-bo spa­dam-w ot­chłań-który-mnie-pochłania-zat­rzy­maj
Ucieknę gdzieś da­leko, zat­rzy­mam się w przyd­rożnym barze, zgu­bie tam nadzieje, która będzie umierać we mnie co­raz bar­dziej po każdym ko­lej­nym browarze. -mutinous
ucieknę-gdzieś-da­leko-zat­rzy­mam ę-w przyd­rożnym-barze-zgu­bie-tam-nadzieje-która-będzie-umierać-we mnie-co­raz-bar­dziej