Obudziłem się na chwilę z natłoku rutyny jeszcze dwunasta czy już... dwudzies­ta czwarta? Co będzie za minutę słońce o północy czy księżyc w południe? I czy warto? War­to budzić się na sam koniec? 


obudziłem ę-na chwilę-z-natłoku-rutyny-jeszcze-dwunasta-czy-już-dwudzies­-czwarta-co-będzie-za minutę-słoń-o północy-czy-księżyc
scorpionobudziłem sięna chwilęnatłokurutynyjeszczedwunastaczyjużdwudzies­taczwartacobędzieza minutęsłońceo północyksiężycw południewartowar­tobudzić sięna samkoniec obudziłem się na chwilęna chwilę zz natłokunatłoku rutynyrutyny jeszczejeszcze dwunastadwunasta czyczy jużjuż dwudzies­tadwudzies­ta czwartaco będziebędzie za minutęza minutę słońcesłońce o północyo północy czyczy księżycksiężyc w południei czyczy wartowar­to budzić siębudzić się na samobudziłem się na chwilę zna chwilę z natłokuz natłoku rutynynatłoku rutyny jeszczerutyny jeszcze dwunastajeszcze dwunasta czydwunasta czy jużczy już dwudzies­tajuż dwudzies­ta czwartaco będzie za minutębędzie za minutę słońceza minutę słońce o północysłońce o północy czyo północy czy księżycczy księżyc w południei czy wartowar­to budzić się na sam

a jeśli to wstrząśnie całym wszech światem i nic już nie będzie jak kiedyś warto CZY WAR­TO TRWAĆ A dziś już nie wiem, Czy być tu, czy uciec. Czy trwać tu, czy smutkiem Kochać się bez granic. Lecz wyb­ra­nek sercem, Miłość mą chce zranić.Cza­sem nie wys­tar­cza sta­rać się ze wszys­tkich sił... Trze­ba po­myśleć, czy ci o których wal­czysz, chcą te­go i czy są te­go war­ci. Jeśli nie - od­puść so­bie. Uwierz, nie warto.Nieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej, czy więcej po­siadał. Ważne jest, czy będzie mniej, czy bar­dziej człowiekiem.kiedy tak pat­rzę w two­je oczy święte obrazy czy nie wys­tar­czy, że się kochamy czy mu­simy jeszcze być razem ****** *** Każde­go dnia usycham z tęsknoty... ...wys­chnę, jak liść zdmuchnięty je­sien­nym wiatrem i ani śla­du po nim... Roz­wieje mnie wściekle... Nikt mnie już nie rozpozna, nie zobaczy, nie dotknie... Przestanę - czuć, - być, - chcieć... Czy wte­dy zatęsknisz??? Czy będzie Ci mnie brakować??? Czy wte­dy pomyślisz JAK JA JĄ KOCHAŁEM.... Czy ja to usłyszę? Czy Two­ja myśl dot­rze do mnie, a MO­JE SER­CE się ucieszy...? Czy tam gdzieś... po DRU­GIEJ STRO­NIE TĘCZY poczuję, że TĘSKNIŁEŚ??? ****** ***