obyś-nig­dy-nie kradł-nie kłamał-i nie oszukiwał-ale-śli-już-mu­sisz-kraść-to ok­radnij-mnie-ze zmartwień-a-śli-mu­sisz-kłamać
natala ;)obyśnig­dynie kradłnie kłamałi nie oszukiwałalejeślijużmu­siszkraśćto ok­radnijmnieze zmartwieńkłamaćto tyl­kopo toby schle­biaćmo­jejurodziejeślioszu­kiwaćto proszębyśoszu­kałśmierćbonie będęumiałaprzeżyćbezciebiena­wetdnia obyś nig­dynig­dy nie kradłnie kłamał i nie oszukiwałi nie oszukiwał aleale jeślijeśli jużjuż mu­siszmu­sisz kraśćto ok­radnij mniemnie ze zmartwieńjeśli mu­siszmu­sisz kłamaćto tyl­ko po toby schle­biać mo­jejmo­jej urodziejeśli mu­siszmu­sisz oszu­kiwaćto proszę byśbyś oszu­kałoszu­kał śmierćbo nie będęnie będę umiałaumiała przeżyćprzeżyć bezbez ciebieciebie na­wetobyś nig­dy nie kradłnie kłamał i nie oszukiwał alei nie oszukiwał ale jeśliale jeśli jużjeśli już mu­siszjuż mu­sisz kraśćto ok­radnij mnie ze zmartwieńa jeśli mu­siszjeśli mu­sisz kłamaćby schle­biać mo­jej urodziejeśli mu­sisz oszu­kiwaćto proszę byś oszu­kałbyś oszu­kał śmierćbo nie będę umiałanie będę umiała przeżyćumiała przeżyć bezprzeżyć bez ciebiebez ciebie na­wet

Jes­teś moją na­jukochańszą przy­jaciółką, kocham Cię i mar­twię się o Ciebie, a to oz­nacza, że nic nie mu­sisz ro­bić sama. Przy­jaźń oz­nacza, że nig­dy nie jes­teś sa­ma. Oz­nacza, że is­tnieje ściana so­lidar­ności, na­wet jeśli wszys­tko wokół Ciebie zaczy­na się walić. Możesz na mnie zaw­sze liczyć ! Mi­mo wszystko Jeśli nap­rawdę cze­goś prag­niesz, mu­sisz o to wal­czyć całym sobą. Jeśli pod­dałeś się na pier­wszej przeszkodzie, oz­nacza to, że wca­le te­go nie chciałeś.Możesz zos­tać oszu­kany, jeśli będziesz zbyt uf­ny, ale jeśli nie będziesz wys­tar­czająco uf­ny, two­je życie sta­nie się torturą.Jeśli jest wspa­niała, nie będzie łat­wa, jeśli jest łat­wa, nie będzie wspa­niała, Jeśli jest te­go war­ta, nie pod­dasz się, jeśli się pod­dasz, nie jes­teś jej wart. Praw­da jest ta­ka, że każda oso­ba cię skrzyw­dzi, dla­tego mu­sisz zna­leźć taką która jest war­ta cierpienia.W han­dlu człowiek mu­si kłamać i oszu­kiwać, ale na­zywa się to inaczej. I to jest właśnie ważne. Gdy­byś zwędził tę oponę, byłbyś złodziejem, ale kiedy gość chce ci uk­raść czte­ry do­lary za dziurawą, to się na­zywa po pros­tu dob­ry interes.Jeśli mówisz prawdę, nie mu­sisz nicze­go pamiętać.