Obyczaje zawsze robią lepszych obywateli niż prawa.


obyczaje-zawsze-robią-lepszych-obywateli-ż-prawa
montesquieuobyczajezawszerobiąlepszychobywateliniżprawaobyczaje zawszezawsze robiąrobią lepszychlepszych obywateliobywateli niżniż prawaobyczaje zawsze robiązawsze robią lepszychrobią lepszych obywatelilepszych obywateli niżobywateli niż prawaobyczaje zawsze robią lepszychzawsze robią lepszych obywatelirobią lepszych obywateli niżlepszych obywateli niż prawaobyczaje zawsze robią lepszych obywatelizawsze robią lepszych obywateli niżrobią lepszych obywateli niż prawa

Kary mogą wykluczyć ze społeczności obywatela, który postradawszy obyczaje, gwałci prawa; ale jeżeli całe społeczeństwo straciło obyczaje, zali je przywrócą? Kary mogą zapewne zapobiec wielu następstwom powszechnego zła, ale nie poprawią tego zlKiedy naród ma dobre obyczaje, prawa stają się proste.Ludzie są przeważnie ciekawsi kiedy nic nie robią niż wtedy kiedy robią coś.Bardziej interesują mnie prawa człowieka niż prawa kobiet.Jeden dobry argument więcej jest wart niż kilka lepszych.Ponieważ ludzie są źli, prawo musi ich mieć za lepszych, niż są w istocie.