Oce­niamy się zwyk­le na pod­sta­wie te­go, cze­go chcieli­byśmy do­konać, ale in­ni oce­niają nas zgod­nie z tym, cze­go nap­rawdę dokonaliśmy.


oce­niamy ę-zwyk­-na pod­sta­wie-te­go-cze­go-chcieli­byśmy-do­konać-ale-in­-oce­niają-nas-zgod­nie-z tym-cze­go-nap­rawdę
henry wadsworth longfellowoce­niamy sięzwyk­lena pod­sta­wiete­gocze­gochcieli­byśmydo­konaćalein­nioce­niająnaszgod­niez tymnap­rawdędokonaliśmyoce­niamy się zwyk­lezwyk­le na pod­sta­wiena pod­sta­wie te­gocze­go chcieli­byśmychcieli­byśmy do­konaćale in­niin­ni oce­niająoce­niają nasnas zgod­niezgod­nie z tymcze­go nap­rawdęnap­rawdę dokonaliśmyoce­niamy się zwyk­le na pod­sta­wiezwyk­le na pod­sta­wie te­gocze­go chcieli­byśmy do­konaćale in­ni oce­niająin­ni oce­niają nasoce­niają nas zgod­nienas zgod­nie z tymcze­go nap­rawdę dokonaliśmyoce­niamy się zwyk­le na pod­sta­wie te­goale in­ni oce­niają nasin­ni oce­niają nas zgod­nieoce­niają nas zgod­nie z tymale in­ni oce­niają nas zgod­niein­ni oce­niają nas zgod­nie z tym

Jeśli się wie, cze­go in­ni nap­rawdę, ale tak nap­rawdę pragną, można ni­mi pokierować.Cze­mu trud­no do­wie­dzieć się, cze­go tak nap­rawdę od życia chce­my.. ? Tyl­ko po­wie­rzchow­ni ludzie nie oce­niają według wyglądu.... w każdej praw­dzie jest za­war­ta oce­na człowieka... nieraz głębo­ko scho­wana, ale jest... i to tej oce­ny ludzie się boją...Nie czu­jemy się kocha­ni, dopóki choć jed­na oso­ba na ziemi nas nie poz­na dogłębnie. Ta­kimi, ja­kimi jes­teśmy nap­rawdę, a nie ta­kimi ja­kimi chcieli­byśmy być.