Och, kobiety, trzeba im wiele wybaczać, bo wiele - i wielu - kochają. Ich nienawiść to - w rzeczy samej - miłość wywrócona na lewą stronę.


och-kobiety-trzeba-im-wiele-wybaczać-bo-wiele-i-wielu-kochają-ich-nienawiść-to-w-rzeczy-samej-miłość-wywrócona-na-lewą-stronę
heinrich heineochkobietytrzebaimwielewybaczaćbowielukochająichnienawiśćtorzeczysamejmiłośćwywróconanalewąstronętrzeba imim wielewiele wybaczaćbo wielewielei wieluwielukochająich nienawiśćw rzeczyrzeczy samejsamejmiłośćmiłość wywróconawywrócona nana lewąlewą stronętrzeba im wieleim wiele wybaczaćbo wielei wielui wielunienawiść tow rzeczyw rzeczy samejrzeczy samejmiłość wywróconamiłość wywrócona nawywrócona na lewąna lewą stronętrzeba im wiele wybaczaći wieluich nienawiść tow rzeczy samejw rzeczy samejmiłość wywrócona namiłość wywrócona na lewąwywrócona na lewą stronęw rzeczy samejmiłość wywrócona na lewąmiłość wywrócona na lewą stronę

Jeśli zdaje ci się, że wiele umiesz i wiele rozumiesz, wiedz, że jest wiele więcej rzeczy, których nie wiesz. 11,20; 12,16.Miłość stworzyła wiele cudów, nienawiść - ani jednego dobrego czynu.Kiedy jest wiele przyczyn nienawiści w jakimś państwie, trzeba, aby religia dawała wiele sposobów pojednania.Okaż pokorę - wiele najgorszych na tym świecie rzeczy stworzono z tej samej, co ciebie materii, ale nie trać ducha - stworzono z niej również gwiazdy.ludzie...wielu rzeczy pot­rze­bują dla siebie, nie wiele dając od siebie Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to