Och, ludzie ciągle pot­rze­bują rzeczy niez­wykłych, cudów, sza­leństw. I po co? Żeby z jeszcze większą gor­li­wością ak­cepto­wać swo­je zwyczaj­ne życie.


och-ludzie-ągle-pot­rze­bują-rzeczy-niez­wykłych-cudów-sza­ństw-i po co-Żeby-z jeszcze-większą-gor­li­wośą-ak­cepto­wać-swo­
olga tokarczukochludzieciąglepot­rze­bująrzeczyniez­wykłychcudówsza­leństwi po coebyz jeszczewiększągor­li­wościąak­cepto­waćswo­jezwyczaj­neżycieludzie ciągleciągle pot­rze­bująpot­rze­bują rzeczyrzeczy niez­wykłychŻeby z jeszczez jeszcze większąwiększą gor­li­wościągor­li­wością ak­cepto­waćak­cepto­wać swo­jeswo­je zwyczaj­nezwyczaj­ne życieludzie ciągle pot­rze­bująciągle pot­rze­bują rzeczypot­rze­bują rzeczy niez­wykłychŻeby z jeszcze większąz jeszcze większą gor­li­wościąwiększą gor­li­wością ak­cepto­waćgor­li­wością ak­cepto­wać swo­jeak­cepto­wać swo­je zwyczaj­neswo­je zwyczaj­ne życie

Rośli­ny są jak ludzie, pot­rze­bują miłości by żyć, po­kony­wać cho­roby i umierać w spokoju. -Jerzy Kosiński
rośli­ny-są jak ludzie-pot­rze­bują-miłoś-by żyć-po­kony­wać-cho­roby-i umierać-w spokoju
Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi. -Terry Pratchett
ludzie-którzy-nie pot­rze­bują-in­nych-ludzi-pot­rze­bują-in­nych-ludzi-by im oka­zywać-że są ludźmi-którzy-nie pot­rze­bują
ludzie...wielu rzeczy pot­rze­bują dla siebie, nie wiele dając od siebie  -motylek96
ludziewielu-rzeczy-pot­rze­bują-dla-siebie-nie wiele-dając-od siebie 
In­te­res, władza, maszy­na - te rzeczy nie widzą człowieka, pot­rze­bują tyl­ko masy. -Maria Dąbrowska
in­te­res-władza-maszy­na- te rzeczy-nie widzą-człowieka-pot­rze­bują-tyl­ko-masy