Ocze­kiwa­nie na niebez­pie­czeństwo jest gor­sze niż mo­ment, gdy ono na człowieka spada.


ocze­kiwa­nie-na niebez­pie­czeństwo-jest gor­sze-ż-mo­ment-gdy-ono-na człowieka-spada
alfred hitchcockocze­kiwa­niena niebez­pie­czeństwojest gor­szeniżmo­mentgdyonona człowiekaspadaocze­kiwa­nie na niebez­pie­czeństwona niebez­pie­czeństwo jest gor­szejest gor­sze niżniż mo­mentgdy onoono na człowiekana człowieka spadaocze­kiwa­nie na niebez­pie­czeństwo jest gor­szena niebez­pie­czeństwo jest gor­sze niżjest gor­sze niż mo­mentgdy ono na człowiekaono na człowieka spadaocze­kiwa­nie na niebez­pie­czeństwo jest gor­sze niżna niebez­pie­czeństwo jest gor­sze niż mo­mentgdy ono na człowieka spadaocze­kiwa­nie na niebez­pie­czeństwo jest gor­sze niż mo­ment

Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment gdy ono na człowieka spada.Oczekiwanie na niebezpieczeństwo jest gorsze niż moment, gdy ono na człowieka spada.Niebez­pie­czeństwo w zwłoce.Ko­bieta sta­nowi niebez­pie­czeństwo dla każde­go raju.jes­tem bo­gata w uśmie­chy i łzy ocze­kiwa­nie pod gwiazdami na odgłos kroków bo­gata w smut­ki i ser­ca porywy gdy skra­dając się zak­ry­wasz mi oczy w ocze­kiwa­niu jest ja­kaś tortura na którą wy­rażam zgodę ja­kaś ra­dość za­par­ty dech perły łez roz­pacz dreszcze I ten wi­nien, co ki­jem bez­pie­czeństwo mierzył, I ten, co bez­pie­czeństwo głupiemu powierzył.