Ocze­kiwać przy­jem­ności to też przyjemność.


ocze­kiwać-przy­jem­noś-to też-przyjemność
gotthold ephraim lessingocze­kiwaćprzy­jem­nościto teżprzyjemnośćocze­kiwać przy­jem­nościprzy­jem­ności to teżto też przyjemnośćocze­kiwać przy­jem­ności to teżprzy­jem­ności to też przyjemnośćocze­kiwać przy­jem­ności to też przyjemność

Ocze­kiwać oz­nak wdzięczności, to tra­cić przy­jaciół i stwarzać przy­jem­ność wrogom.Ka­riera ar­tysty po­dob­na jest ka­rie­rze kur­ty­zany: naj­pierw dla włas­nej przy­jem­ności, po­tem dla przy­jem­ności in­nych, a w końcu dla pieniędzy.Je­sienią, kiedy następu­je do­roczna śmierć na­tury, a świat sta­je się na­gi, czar­ny i kan­cias­ty, przychodzi smu­tek. Je­sień to czas podły dla nas - Po­laków. In­te­lekt nasz zat­ra­ca swą od­porność zrodzoną z op­ty­miz­mu wios­ny, buj­ności la­ta i bo­gac­twa ok­re­su zbiorów. Nie ma już cze­go ocze­kiwać, ocze­kuje się je­dynie mro­ku i zim­na - wte­dy oni uderzają.Czas przy­nosi radę. Na­leży ocze­kiwać jej cier­pli­wie. By­wa, że trze­ba za­wie­rzyć chwili.Sta­le muszę pow­tarzać: „Bar­dzo mi przy­jem­nie...” fa­cetom, z który­mi spot­ka­nie wca­le mi nie ro­bi przy­jem­ności. Ale jeżeli chcesz, bra­cie, żyć, mu­sisz te ko­medie odgrywać.Uni­kaj przy­jem­ności, które po­tem przy­noszą smutek.