Ocze­kiwała zaw­sze, że śmierć ma klasę, wszys­tko, co z nią związa­ne, po­win­no być wzniosłe. Tym­cza­sem oka­zuje się, że jest tak sa­mo by­le ja­ka jak życie.


ocze­kiwała-zaw­sze-że śmierć- klasę-wszys­tko-co z ą-związa­ne-po­win­no-być-wzniosłe-tym­cza­sem oka­zuje-ę-że jest tak
olga tokarczukocze­kiwałazaw­szeże śmierćma klasęwszys­tkoco z niązwiąza­nepo­win­nobyćwzniosłetym­cza­sem oka­zujesięże jest taksa­moby­leja­kajak życieocze­kiwała zaw­szeże śmierć ma klasęco z nią związa­nepo­win­no byćbyć wzniosłetym­cza­sem oka­zuje sięże jest tak sa­mosa­mo by­leby­le ja­kaja­ka jak życiepo­win­no być wzniosłeże jest tak sa­mo by­lesa­mo by­le ja­kaby­le ja­ka jak życie

I wszys­tko zni­ka, rozpływa się jak we mgle I oka­zuje się, że to wszys­tko to był tyl­ko sen  -Zielona15
i wszys­tko-zni­ka-rozpływa ę-jak we mgle-i-oka­zuje-ę-że to wszys­tko-to był-tyl­ko-sen