Oczy prze­ważnie ot­wierają się do­piero wtedy, gdy do niektórych roz­działów nasze­go życia - za­mykają się drzwi.


oczy-prze­ważnie-ot­wierają ę-do­piero-wtedy-gdy-do niektórych-roz­działów-nasze­go-życia- za­mykają ę-drzwi
szuszoczyprze­ważnieot­wierają siędo­pierowtedygdydo niektórychroz­działównasze­gożycia za­mykają siędrzwioczy prze­ważnieprze­ważnie ot­wierają sięot­wierają się do­pierodo­piero wtedygdy do niektórychdo niektórych roz­działówroz­działów nasze­gonasze­go życia za­mykają się drzwioczy prze­ważnie ot­wierają sięprze­ważnie ot­wierają się do­pieroot­wierają się do­piero wtedygdy do niektórych roz­działówdo niektórych roz­działów nasze­goroz­działów nasze­go życiaoczy prze­ważnie ot­wierają się do­pieroprze­ważnie ot­wierają się do­piero wtedygdy do niektórych roz­działów nasze­godo niektórych roz­działów nasze­go życiaoczy prze­ważnie ot­wierają się do­piero wtedygdy do niektórych roz­działów nasze­go życia

Ilek­roć ot­wierają mi się oczy, za­myka mi się serce. -Niusza
ilek­roć-ot­wierają-mi ę-oczy-za­myka-mi ę-serce