Oczy są zwier­ciadłem ludzi, a co jeśli je przełamie ka­mień zdrady..


oczy-są zwier­ciadłem-ludzi-a co śli- przełamie-ka­mień-zdrady
andreeoczysą zwier­ciadłemludzia co jeślije przełamieka­mieńzdradyoczy są zwier­ciadłemsą zwier­ciadłem ludzia co jeśli je przełamieje przełamie ka­mieńka­mień zdradyoczy są zwier­ciadłem ludzia co jeśli je przełamie ka­mieńje przełamie ka­mień zdradya co jeśli je przełamie ka­mień zdrady

Świat jest zwier­ciadłem bo­gac­twa umysłu.Ko­bieca dłoń zwier­ciadłem umysłu jej kochanka.Przysłowia są zwier­ciadłem spo­sobu myśle­nia narodu.Praw­dzi­wy przy­jaciel jest zwier­ciadłem, w którym od­bi­ja się dusza nasza. On jest ot­wartą księgą naszych myśli, czynów i upo­dobań, pod­czas gdy in­ni, obojętni ludzie są księga­mi w grubą skórę op­rawny­mi i zam­knięty­mi na kłódki....i może trze­ba przyszłym losom dać się jak ka­mień z gór potoczyć i widzieć świat, jak widzi posąg, co ma ka­mien­ne, mar­twe oczy? wyrwana w oder­wa­niu niż zwykle wypowiedziane Ja nigdy wy­budzo­na uczuciem ub­rudzo­na pas­te­lami słów fragmentami błyszczyk,konwalia, kla­sycznie wy­tuszo­wa­ne rzęsy mo­der­nis­tyczna panna cierpnę nie mniej w niezłym stylu bez pieszczot an­tykwa­ryczna sen­ność * nie is­tniejąc -zwier­ciadłem mgiełki odbitej