Od sa­mego chce­nia, nic się nie zmienia.


od ­mego-chce­nia-nic ę-nie zmienia
bujak bogusławod sa­megochce­nianic sięnie zmieniaod sa­mego chce­nianic się nie zmienia

Człowiek zaw­sze po­zos­ta­je sobą, to się nie zmienia. Lecz on sam zmienia się nieus­tannie i nic na to nie poradzi.Wszys­tko się zmienia z wyjątkiem sa­mego pra­wa zmiany.Tyl­ko człowiek niszczy dla sa­mego niszcze­nia i tworzy dla sa­mego tworzenia.Nic nap­rawdę cen­ne­go nie bie­rze się z am­bicji czy też z sa­mego poczu­cia obo­wiązku; to, co cen­ne, rodzi się z miłości i poświęce­nia dla in­nych ludzi i dla sfe­ry ducha obiektywnego.Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic.Wiedza, którą się tylko obrasta, niczego w człowieku nie zmienia albo zmienia go jedynie pozornie, z zewnątrz, jedno ubranie zmienia na inne. Ten zaś, kto się uczy poprzez branie w siebie, przechodzi nieustanne przemiany, ponieważ wciela w swoją istotę to, czego się uczy.