Od duszy, która tęskni, bar­dziej spus­toszo­na jest tyl­ko ta, która nie ma za czym tęsknić… 


od duszy-która-tęskni-bar­dziej-spus­toszo­na-jest tyl­ko-która-nie  za czym-tęsknić 
papillondenuitod duszyktóratęsknibar­dziejspus­toszo­najest tyl­konie ma za czymtęsknić… która tęsknibar­dziej spus­toszo­naspus­toszo­na jest tyl­kojest tyl­ko taktóra nie ma za czymnie ma za czym tęsknić… bar­dziej spus­toszo­na jest tyl­kospus­toszo­na jest tyl­ko taktóra nie ma za czym tęsknić… bar­dziej spus­toszo­na jest tyl­ko ta

Gdy­byś nie od­szedł, nie poz­nałabym dzi­siej­szej miłości.. Która jest więc właści­wa? Ta, za którą się tęskni? Czy ta, na którą się cze­ka? Prze­cież kochałam i kocham, nadal.Zna­jomość na­wiąza­na przy­pad­kiem Czyż nie jest tajemnicza? Czyż nie jest intrygująca? Czy naj­bar­dziej pożąda­na po­nieważ oso­ba z którą pisze­my uczy się nas jak my uczy­my się czy­tając książki. Strachem codzien­nym jest by nau­czo­ny rzez nas ideał nie oka­zał się zwykłą pustą stroną która chciała się tyl­ko zapisać.Jest ta­ka sa­mot­ność, która bo­li naj­bar­dziej w mo­men­tach Jak in­ni kawę lub herbatę, Mleczysław tyl­ko mle­ko pija. Jesienią, zimą, wiosną, latem. Pod­chodzi z tej spec­jalnej rasy, która nie tęskni do kiełbasy, ale na milę, z bar­dzo daleka, pot­ra­fi wyczuć mi­seczkę mleka. Bar­dzo mu zaw­sze mle­ko smakuje, za­pew­nić wszys­tkich mogę - i na­wet po no­cach się oblizuje pat­rząc na Mleczną Drogę. ® by Mrs Vercetti Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie.Przytłumiona, kojąca cisza, która w końcu wy­dawała się jak naj­bar­dziej od­po­wied­nia do mo­jej bla­dej i bez­bar­wnej samotności.